فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

نجس ها

نجس ها عبارتند از:
1. ادرار و مدفوع انسان و حیوان های حرام گوشتی که خون جهنده دارند یعنی اگر رگ آنها را ببریم خون بیرون می جهد مانند گربه، موش و روباه.
2. منی، مردار و خون انسان و حیوانی که خون جهنده دارند مانند گوسفند و گربه.
3. سگ و خوکی که در خشکی زندگی می کنند.
4. شراب و هر مایع مست کننده دیگر.
5. آبجو غیر طبیعی.
6. عرق شتر نجاست خوار.
7. کافر.(23)
برخی نجاست های دیگر نیز هست که برای اطلاع بیشتر می توانید به رساله توضیح المسائل رجوع کنید.

نجاست مسری

نجس ها را شناختیم. نجس ها می توانند چیزهای پاک را از طریق زیر نجس کنند:
پاک با نجس تماس برقرار کند.
یکی از آنها یا هر دو، مرطوب باشند.
رطوبت یکی به دیگری سرایت کند.
بنابراین اگر نجاسات، خشک باشند و چیزی که با آنها تماس برقرار می کند آن هم خشک باشد نجاست سرایت نمی کند.
البته باید به فراتر از اینها اندیشید: آیا اگر دختر پاکی با دختر آلوده ای به گونه ای گرم و صمیمی ارتباط برقرار کرد آلوده نمی شود؟

احکام نجس ها

از نجس ها و چیزهایی که نجس شده اند بپرهیزیم به عنوان نمونه:
1. خوردن و آشامیدن نجس و چیز نجس شده حرام است.(24)
2. با بدن یا لباس نجس نماز نخوانیم که اگر عمدی باشد نماز باطل است.(25)
3. بر نجس تیمم نکنیم که باطل است.(26)
4. بر نجس سجده نکنیم که باطل است.(27)