فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

پاک ها و نجس ها

ممکن است چیزی کثیف باشد اما نجس نباشد یا چیزی تمیز باشد اما پاک نباشد.
بنابراین پاکی و نجسی غیر از تمیزی و کثیفی است.
نجس ها انگشت شمارند. با احکام برخی از آنها آشنا می شویم.

نجس ها

نجس ها عبارتند از:
1. ادرار و مدفوع انسان و حیوان های حرام گوشتی که خون جهنده دارند یعنی اگر رگ آنها را ببریم خون بیرون می جهد مانند گربه، موش و روباه.
2. منی، مردار و خون انسان و حیوانی که خون جهنده دارند مانند گوسفند و گربه.
3. سگ و خوکی که در خشکی زندگی می کنند.
4. شراب و هر مایع مست کننده دیگر.
5. آبجو غیر طبیعی.
6. عرق شتر نجاست خوار.
7. کافر.(23)
برخی نجاست های دیگر نیز هست که برای اطلاع بیشتر می توانید به رساله توضیح المسائل رجوع کنید.

نجاست مسری

نجس ها را شناختیم. نجس ها می توانند چیزهای پاک را از طریق زیر نجس کنند:
پاک با نجس تماس برقرار کند.
یکی از آنها یا هر دو، مرطوب باشند.
رطوبت یکی به دیگری سرایت کند.
بنابراین اگر نجاسات، خشک باشند و چیزی که با آنها تماس برقرار می کند آن هم خشک باشد نجاست سرایت نمی کند.
البته باید به فراتر از اینها اندیشید: آیا اگر دختر پاکی با دختر آلوده ای به گونه ای گرم و صمیمی ارتباط برقرار کرد آلوده نمی شود؟