فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

2. پایه های فهم احکام

فلو لا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین.(3) پس چرا از هر فرقه ای از آنان، دسته ای کوچ نمی کنند تا در دین آگاهی پیدا کنند؟!
مجتهد و فقیه که رسالت بزرگ و فهم دقیق احکام و ابلاغ آن را به جامعه به عهده گرفته است برای استنباط احکام از منابع دینی به علوم زیر نیازمند است:
1- ادبیات عرب (شامل: صرف، نحو، معانی، بیان، بدیع لغت)
2- منطق
3- انس و آشنایی با قرآن و احادیث معصومین علیه السلام
4- آشنایی با علم رجال برای تشخیص راویان حدیث
5- اصول فقه (برای به دست آوردن قدرت استخراج احکام از منابع دینی).

تقلید و مرجع تقلید

کسانی که توان استنباط احکام دین را ندارند و یا در راه تحصیل این شاخه از علوم اسلامی هستند ولی به حد اعلای تخصص نرسیده اند به حکم عقل و دین موظفند از فقیه جامع الشرایط به او مرجع تقلید می گویند، تقلید کنند.
مرجع تقلید کسی است که به حدی اعلای تخصص و تعهد بار یافته است؛ فهم او از سایر فقیهان دقیق تر و تقوای او شدیدتر است. با نشانه ها و شرایط مرجع تقلید آشنا می شویم.
1- دانا و دانشمند باشد
2- به مرحله اجتهاد رسیده باشد.
3- بنابر احتیاط واجب از همه متخصصان، داناتر و ورزیده تر باشد (اعلم باشد).
4- به اوضاع روان، آن اندازه که در تشخیص موضوعات احکام و اظهار نظر جدید فقهی دخالت دارد، آشنا باشد.
5- عادل باشد، آن گونه که از گناه کبیره(4) بپرهیزد.

شرایط دیگر

اگر فقیهی نشانه های تخصص و تعهد در او جمع بود، با چهار شرط می توانیم از او تبلیغ کنیم:
1- زنده باشد
2- مرد باشد
3- بالغ باشد
4- شیعه دوازده امامی باشد.(5)
از یاد نبریم که:
1- در انتخاب مرجع تقلید نباید در پی کسی باشیم که فتوایش آسان تر از دیگران باشد بلکه باید ببینیم کدام فقیه، نشانه های کامل اجتهاد در او جمع است و سایر شرایط را نیز داراست.
2- دختران نیز می توانند با خواندن درس های لازم به مرحله اعلای تعهد و تخصص در فهم احکام دین راه یابند نظیر بانوی اصفهانی(6) به مرحله اجتهاد برسند.