فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

کارشناس عرصه احکام

شناخت گل، ذوق لطیف و فهم رقیق می طلبد و فهم احکام از منابع دین نیز لطافت، ظرافت و باریک بینی و دقت نظر می خواهد، همه افراد برای شناختن احکام، آزادند تا با آموختن علوم و دانش های این رشته، تخصص لازم را پیدا کنند. تحصیل در این رشته استعداد فراوان و علاقه بسیار می طلبد، کسانی که دارای این دو ویژگی باشند دختر و پسر می تواند با شرکت در آزمون ورودی دانشگاه علوم دینی یعنی حوزه علمیه و شرکت فعال در کلاس های درس، دانش های مورد نیاز را فرا بگیرند ولی قطعا کسانی در این عرصه بر سرحد تخصص نرسیده باشند نمی توانند احکام دین را از منابع اصلی به دست آورند و چنین افرادی باید به کارشناس این عرصه یعنی مجتهد رجوع کنند.
به آن مجتهدی که مردم به آن رجوع می کنند و احکام دین از او پیروی و تقلید می کنند فقیه و مرجع تقلید می گویند.

گسترده احکام

هر چند که رشد و تکامل معنوی انسان مرتبط است در قلمرو دین است و هرگز دین درباره آن ساکت ننشسته است؛ و هر جا سخن از تکلیف و وظیفه است در قلمرو احکام است. مانند عبادت، معاملات، مسائل فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی و مسائل حکومتی و کشورداری.

بزرگ دانستن احکام الهی

احکام الهی تامین کننده دنیا و آخرت و مقرب انسان به خدای بزرگ هستند و نباید آنها را از اوج خود پایین بیاوریم. استخفاف احکام به راههای زیر است:
1- احکام را منحصر در احکام فردی بدانیم.
2- احکام را تنها در محدوده اجتماع لازم بدانیم.
3- احکام را فقط تامین کننده مسائل دنیوی بدانیم.
4- احکام را از سیاست و حکومت جدا بدانیم.
5- احکام را تنها تامین کننده آخرت بدانیم.