فهرست کتاب


راهکارهای تقویت انگیزه و نشاط

حاج شیخ محسن قرائتی

26. آموزش ضمن خدمت

انسان با توجه به علم و دانشی که دارد، به انجام کاری مشغول می شود، اگر پس از اشتغال و هنگام انجام کار به مشکلات جدید و ناآشنایی برخورد کند، ممکن است دلسرد شده وانگیزه اش کم شود که آموزش های ضمن خدمت می تواند گره گشای آن مشکلات باشد و فرد را از تحیّر و رکود و بی انگیزه و بی نشاط شدن نجات دهد.
این امر به خصوص در مراکز آموزشی و برای رشد آگاهی ها و مهارت های معلّمان و مربّیان بیشتر نیاز است تا به دانش و روشهای جدید مجهّز شوند.

27. ورود در هر کاری از راهش

قرآن می فرماید:(وَ أْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوٰابِهٰا)(1) ، برای ورود به خانه ها از درب آن وارد شوید. یعنی هر کاری را از راهش وارد شوید.
رمز موفقیت در هر کاری، ورود و انجام ماهرانه آن است. چنانکه عامل اصلی شکست بسیاری از افراد نیز این بوده که ناشیانه، کاری را شروع کرده یا از راهش وارد نشده اند. البتّه راهکار هر عملی را باید با مطالعه و آموزش و تجربه و پرسش از دانشمندان و مشورت با دیگران بدست آورد.
1. سوره بقره، آیه 189.
ص:87

28. انصاف مدیر و مسئول

از اموری که انگیزه افراد را از بین می برد، بی انصافی در برخوردها و قضاوت ها است. ما باید انصاف را از قرآن یاد بگیریم. قرآن کریم وقتی از اهل کتاب انتقاد می کند، می فرماید:«وَ مِنْهُمْ» برخی از آنها نه تمام آنان. حتی در کنار انتقاد، از برخی آنان ستایش می کند:(وَ مِنْ أَهْلِ الْکِتٰابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطٰارٍ یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینٰارٍ لاٰ یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ)(1) برخی اهل کتاب را اگر بر مال فراوانی امین شمری، آن را به تو برمی گرداند و برخی از آنان را اگر بر دیناری امین کنی، آن را به تو برنمی گرداند.