فهرست کتاب


زن در تفسیر نمونه

آیت الله مکارم شیرازی تهیه و تنظیم : سعید داودی

بخش پنجم: زنان ناشایست

زن لوط زنى ناشایست

(فَأَنجَیْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ کَانَتْ مِنَ الْغَابِرِینَ)
(چون کار به اینجا رسید،) ما او و خاندانش را رهایى بخشیدیم؛ جز همسرش، که از بازماندگان (و هلاک شدگان در شهر) بود. (سوره اعراف، آیه 83)

تفسیر :

در آیه بعد مى فرماید: «چون کار به اینجا رسید، ما لوط و پیروان واقعى و خاندانش را که پاکدامن بودند، نجات بخشیدیم جز همسرش که او را در میان قوم تبهکار رها ساختیم، زیرا او از نظر عقیده و آیین با آنان هماهنگ بود» (فَأَنْجَیْنَاهُ وَ أَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ کَانَتْ مِنَ الْغَابِرِینَ). (473)
بعضى گفته اند: کلمه «اهل» گرچه معمولاً به خویشاوندان نزدیک گفته مى شود، در آیه بالا به پیروان راستین او نیز اطلاق شده. یعنى آنها نیز جزءِ خانواده او محسوب شده اند.
ولى به طورى که از آیه 36 سوره ذاریات برمى آید، هیچ کس از قوم لوط جز خانواده و کسان نزدیک او ایمان نیاوردند. بنابراین «اهل» در اینجا به همان معنى اصلى یعنى بستگان نزدیک است.
واز آیه 10 سوره تحریم اجمالاً استفاده مى شود که همسر لوط در آغاز زن سربه راهى بود، سپس راه خیانت را پیش گرفت و دشمنان لوط را جرأت بخشید (ر.ک: ج 6، ص 295 ـ 296).