فهرست کتاب


زن در تفسیر نمونه

آیت الله مکارم شیرازی تهیه و تنظیم : سعید داودی

1. مواردى که حکم زنا اعدام است

آنچه در آیه فوق در مورد حدّ زنا آمده است یک حکم عمومى است که موارد استثنائى هم دارد از جمله «زناى محصن و محصنه» است که حدّ آن با تحقق شرائط، اعدام است.
منظور از «محصن» مردى است که همسرى دارد و همسرش در اختیار او است، و«محصنه» به زنى مى گویند که شوهر دارد و شوهرش نزد او است.
هر گاه کسى با داشتن چنین راه مشروعى باز هم مرتکب زنا بشود، حدّ او اعدام مى باشد، شرائط و کیفیت اجراى این حکم، در کتب فقهى مشروحاً آمده است. و نیز زناى با محارم حکم آن اعدام است.
همچنین زناى به عُنف و جبر حکم آن نیز همین است.
البته در بعضى از موارد، علاوه بر مسأله تازیانه، تبعید و پاره اى دیگر از مجازاتها نیز وجود دارد که شرح آن را باید در کتب فقهیه خواند.

2. چرا زانیه مقدم ذکر شده؟

بدون شک این عمل منافى عفت، از همه کس قبیح است، ولى از زنان، زشت تر و قبیح تر است؛ چرا که آنها از حجب و حیاى بیشترى برخوردارند، و شکستن آن، دلیل بر تمرد شدیدترى است.
از این گذشته، عواقب شوم این امر گرچه دامنگیر هر دو مى شود، اما در مورد زنان، عواقب شومش بیشتر است.
این احتمال نیز وجود دارد که: سر چشمه وسوسه این کار، بیشتر از ناحیه آنها صورت مى گیرد و در بسیارى از موارد، عامل اصلى محسوب مى شوند.
مجموع این جهات، سبب شده که زن آلوده، بر مرد آلوده در آیه فوق مقدم شده است.
ولى زنان و مردان پاکدامن و با ایمان از همه این مسائل برکنارند.

3. مجازات در حضور جمع چرا؟

آیه فوق که به صورت «امر» است وجوب حضور گروهى از مومنان را به هنگام اجراى حدّ زنا مى رساند، ولى ناگفته پیدا است قرآن شرط نکرده حتماً در ملاء عام این حکم اجرا شود، بلکه بر حسب شرائط و مصالح، متفاوت مى گردد حضور سه نفر و بیشتر کافى است، مهم آن است که قاضى تشخیص دهد حضور چه تعداد از مردم لازم است. (287)
فلسفه این حکم نیز روشن است؛ زیرا همان گونه که گفتیم :
اولاً: درس عبرتى براى همگان است و سبب پاکسازى اجتماع.
ثانیاً: شرمسارى مجرم مانع ارتکاب جرم در آینده خواهد شد.
ثالثاً: هر گاه اجراى حدّ، در حضور جمعى انجام شود، قاضى و مجریان حدّ متهم به سازش یا اخذ رشوه یا تبعیض و یا شکنجه دادن و مانند آن نخواهند شد.
رابعاً: حضور جمعیت، مانع از خودکامگى و افراط و زیاده روى در اجراى حدّ مى گردد.
خامساً: ممکن است مجرم بعد از اجراى حدّ به ساختن شایعات و اتهاماتى در مورد قاضى و مجرى حد بپردازد که حضور جمعیت موضع را روشن ساخته و جلوى فعالیت هاى تخریبى او را در آینده مى گیرد و فوائد دیگر.