فهرست کتاب


قهرمان توحید(شرح و تفسیر آیات مربوط به حضرت ابراهیم(ع))

آیت الله مکارم شیرازی گردآوری: ابوالقاسم علیان نژادی

امتحان دیروز و آثار امروز

امتحان حضرت ابراهیم(علیه السلام) با موفقیّت و سربلندى به پایان رسید; امّا آثار آن امتحان تا به امروز باقى است، و تا قیام قیامت ادامه خواهد داشت. هر یک از زوّار خانه خدا که به زیارت آن خانه مقدّس مى رود، و براى مناسک حج احرام مى بندد، به یاد امتحان بزرگ حضرت ابراهیم(علیه السلام) و آن ایثار و فداکارى بى مانند، گوسفندى را قربانى مى کند، و با این قربانى هم آن خاطره را زنده نگه مى دارد، و هم هواها و هوس هاى خویش را ذبح مى نماید.

قربانى ابراهیمى

بنابر آنچه که گذشت، قربانى حجّاج در مکّه باید یادآور ذبح حضرت ابراهیم(علیه السلام) باشد. ولى متأسّفانه مدّتى بود که قربانى ها در کوره هاى بزرگ سوخته یا در گودال هاى عظیم دفن مى گردید. ما گفتیم که این قربانى ابراهیمى نیست، گوشت قربانى که قرآن مجید دستور داده، باید صرف فقرا و نیازمندان شود. به همین علّت فتوا دادیم که در آن شرایط در آنجا قربانى نکنند، بلکه این سنّت الهى را در وطن بجا آورند، تا گوشت آن مصرف شود.(88) عربستان سعودى که ادامه آن وضع را مایه آبروریزى دید، دستگاه هاى مجهّز سردخانه اى تهیّه نموده، و تمام گوشت ها را بسته بندى کرده و براى نیازمندان به نقاط مختلف ارسال کرد. پس از این وضعیّت بود که گفتیم: «در این شرایط انجام قربانى در مکّه اشکالى ندارد».

نکته ها و درس ها