فهرست کتاب


زلال نگاه

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی تدوین و نگارش: قاسم شبان‌نیا

پاورقی

1 - حج (22)، 46.
2 - تذكر: در این كتاب، برای ذكر ترجمة آیات قرآن كریم، عمدتاً از ترجمة آیت‌الله مكارم شیرازی استفاده شده است.
3 - اعراف (7)، 179.
4 - بقره (2)، 18.
5 - بقره (2)، 171.
6 - طه (20)، 125.
7 - طه (20)، 126.
8 - یوسف (12)، 108.
9 - نور (24)، 40.
10 - رك: بیانات رهبری در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت به مناسبت آغاز هفتة دولت، 2/6/1377.
11 - احمد‌بن‌محمد‌بن‌خالد البرقی، المحاسن، ج‌1، ص131.
12 - محمدبن‌علی‌بن‌حسین‌بن‌بابویه قمی (صدوق)، كمال الدین و تمام النعمة، ص234.
13 - محمدبن‌علی‌بن حسین‌بن‌بابویه قمی (صدوق)، عیون أخبار الرضا علیه السلام ، ج‌1، ص64.
14 - سید رضی، نهج البلاغه، خطبة 50.
15 - تذكر: در ترجمة عبارات نهج ‌البلاغه در این كتاب، عمدتاً از ترجمة محمد دشتی استفاده شده است.
16 - سید رضی، نهج البلاغه، خطبة 50.
17 - رعد (13)، 17.
18 - انفال (8)، 37.
19 - بقره (2)، 7.
20 - بقره (2)، 14.
21 - نساء (4)، 145.
22 - اسراء (17)، 20.
23 - نساء (4)، 143.
24 - حج (22)، 46.
25 - محمد (47)، 17.
26 - صف (61)، 5.
27 - جاثیه (45)، 23.
28 - زمر (39)، 23.
29 - روم (30)، 29.
30 - بقره (2)، 117.
31 - سید رضی، نهج البلاغه، خطبة 3.
32 - احمد‌بن‌محمد‌بن‌خالد البرقی، المحاسن، ج‌1، ص255.
33 - نور (24)، 22.
34 - نساء (4)، 128.
35 - انفال (8)، 1.
36 - سید رضی، نهج البلاغه، خطبة 93.
37 - احزاب (33)، 69.
38 - ابن‌‌أبی‌جمهور الأحسائی، عوالی اللئالی، ج‌4، ص‌107.
39 - آل عمران (3)، 7.
40 - همان.
41 - سید رضی، نهج البلاغه، حكمت 456.
42 - محمدبن‌علی‌بن‌حسن ابن‌بابویه قمی (الصدوق)، الأمالی، ص‌223.
43 - سید رضی، نهج البلاغه، حكمت 237.
44 - Tolerance.
45 - محمدبن‌یعقوب كلینی، الكافی، ج‌5، ص494.
46 - فتح (48)، 29.
47 - حجرات (19)، 12.
48 - نور (24)، 2.
49 - سید رضی، نهج ‌البلاغه، نامة 31.
50 - روم (30)، 42.
51 - صحیفة امام رحمه الله، ج11، ص121، بیانات امام خمینی رحمه الله، در جمع پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 4/9/1358.
52 - توبه (9)، 47.
53 - سید رضی، نهج البلاغه، نامة 27.
54 - نساء (4)، 89.
55 - فاطر (35)، 6.
56 - ص (38)، 82 و 83.
57 - نحل (16)، 99 و 100.
58 - حجر (15)، 32 و 33.
59 - حجر (15)، 34 و 35.
60 - مائده (5)، 27.
61 - اسراء (17)، 62.
62 - مائده (5)، 91.
63 - تغابن (64)، 14.
64 - تغابن (64)، 15.
65 - ابن‌أبی‌جمهور الأحسائی، عوالی اللئالی، ج‌4، ص118.
66 - نساء (4)، 89.
67 - نساء (4)، 54.
68 - روم (30)، 10.
69 - سید رضی، نهج البلاغه، خطبة 50.
70 - جاثیه (45)، 23.
71 - حج (22)، 46.
72 - بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، 2/7/1388.
73 - محمد (47)، 17.
74 - بقره (2)، 7.
75 - جاثیه (45)، 23.
76 - بقره (2)، 9.
77 - سید رضی، نهج البلاغه، خطبة 50.
78 - یوسف (12)، 108.
79 - مائده (5)، 54.
80 - سید رضی، نهج ‌البلاغه، نامة 31.
81 - ابن‌شعبة الحرانی، تحف العقول، ص284.
82 - سید رضی، نهج البلاغه، خطبة 200.
83 - محمد (47)، 24.
84 - بقره (2)، 18.
85 - بقره (2)، 44 و 76؛ آل عمران (3)، 65؛ انعام (6)، 32؛ اعراف (7)، 169؛ یونس (10)، 16؛ هود (11)، 51؛ یوسف (12)، 109؛ انبیا (21)، 10 و 67؛ مؤمنون (23)، 80؛ قصص (28)، 60 و صافات (37)، 138.
86 - انعام (6)، 50.
87 - نساء (4)، 82.
88 - ابن‌أبی‌جمهور الأحسائی، عوالی اللئالی، ج‌4، تحقیق الحاج آقا مجتبى العراقی، ص104.
89 - رك: سید رضی، نهج البلاغه، نامة 55 و 77.