فهرست کتاب


شرحی بر بیانیه گام دوم انقلاب

,

4ـ تمدن سازی:

وقتی کشور اسلامی پدید آمد، تمدن اسلامی به وجود خواهد آمد؛ آن وقت فرهنگ اسلامی فضای عمومی بشریت را فرا خواهد گرفت. از کشور اسلامی می شود دنیای اسلامی درست کرد. الگو که درست شد، نظایرش در دنیا به وجود می آید. (12/9/79)

5ـ پیروزی انقلاب اسلامی آغازگر عصر جدید:

به اذعان کارشناسان و آگاهان مسائل سیاسی و بین المللی، انقلاب اسلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی (ره) بزرگترین حادثه قرن محسوب شده و می شود؛ و به اعتقاد محققانی نظیر فوکو، انقلاب اسلامی نخستین انقلاب فرامدرن عصر حاضر یا اولین شورش بزرگ علیه نظام های زمینی و مدرن ترین شکل قیام بوده است. تدا اسکاچپول نویسنده معروف آمریکایی در حوزه بررسی انقلاب ها ، تفاوت انقلاب اسلامی با دیگر انقلاب ها را اینگونه توصیف می کند: سقوط رژیم شاه و آغاز نهضت انقلاب ایران از 1977 تا 1979، یک شگفتی ناگهانی برای ناظرین خارجی بود.
از دوستان شاه گرفته تا روزنامه نگاران و دانشمندان علوم سیاسی و اجتماعی از جمله آنهایی که همچون من به اصطلاح کارشناس انقلاب هستند؛ همه حوادث انقلاب را با حیرت و ناباوری نظاره می کردیم. بالاتر از همه، انقلاب ایران پدیده ای کاملاً خلاف قاعده و طبیعت بود. این انقلاب محققا یک انقلاب اجتماعی است، با این حال پروسه انقلاب مخصوصاً حوادثی که منجر به سقوط شاه شد، عللی را که در مطالعه تطبیقی خود بر انقلاب های فرانسه، روسیه و چین مطرح کرده بودیم، طرد کرد. انقلاب ایران آشکارا آن قدر مردمی بود و آن قدر روابط اساسی و بنیاد های فرهنگی ـ اجتماعی و اقتصادی ـ اجتماعی را در ایران تغییر داد که حقیقتا نمونه ای از انقلاب های اجتماعی ـ تاریخی بزرگ می باشد.

6ـ چپ و راست مدرنیته:

مدرنیته به شیوه هایی از زندگی یا سازمان اجتماعی مربوط می شود که از سده ی هفدهم به بعد در اروپا پیدایی یافت و به تدریج نفوذی کم و بیش جهانی پیدا کرد «مجموعه اوصاف و خصایص تمدن جدیدی که در طی چندین قرن اخیر در اروپا و آمریکای شمالی به وجود آمده است» (گیدنز، 1390: 4) که مهمترین اصول آن عبارتند از: مادی گرایی، انسان گرایی (اومانیسم)، فردگرایی، سنت ستیزی، لیبرالیسم و سکولاریسم و جدایی دین از سیاست. چپ و راست در ادبیات سیاسی هر دو فرآورده مدرنیته هستند. راست محصول دوره اول و دوم مدرنیته است و به اندیشه های لیبرالیستی و سرمایه داری دلالت دارد و ایدئولوژی دولت های اروپایی و آمریکایی در چارچوب بلوک غرب را تشکیل می دهند. چپ زاده دوره سوم مدرنیته است و در برگیرنده اندیشه های سوسیالیسم، کمونیسم، و مارکسیسم است و ایدئولوژی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق در قرن بیستم را تشکیل می داد.