فهرست کتاب


دشمن شناسی(شناخت دشمن و روش های مقابله با آن)

از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی)

پاورقی

1 - سوره انبیاء، آیهی 67
2 - سوره نساء آیه27
3 - سوره آل عمران، آیۀ 118
4 - سورهی توبه، آیهی 73
5 - سوره حدید، آیۀ 20
6 - حدیث از امام حسین (ع)، منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغه (خویی)، ج 21، ص 221.
7 - مستدرک الوسائل، ج2، 105
8 - کافی، ج1، ص27
9 - نهج البلاغه، خطبه 50
10 - سوره ی بقره ، آیه ی 120
11 - سوره ی بقره ، آیه ی 120
12 - سوره ی انفال، آیه ی 36
13 - سوره ی بقره، آیه ی 9
14 - سوره ی آل عمران آیه ی 103
15 - سوره ی آل عمران، آیه ی 103
16 - سوره ی آل عمران، آیه ی 103
17 - تفسیر علی بن ابراهیم قمی، ج2، ص310
18 - سوره ی فتح، آیه ی 1
19 - بحارالانوار، ج21، ص 263
20 - امالی شیخ صدوق، ص 466
21 - سوره ی مائده، آیه 52
22 - سوره ابراهیم، آیه 24
23. سوره انعام، آیه 121.
24. موسیقی که در زمان شوروی سابق خوانده میشد.
25. سوره آل عمران، آیه 103.
26 - کفایۀ الاثر، ص89
27 - سوره مائده، آیه 99
28 - سوره انعام، آیه 112
29 - نهج البلاغه، خطبه 6
30 - سوره انعام، آیه 112
31 - سوره انفال، آیه 63
32 - نهج البلاغه، نامه 62
33 - نهج البلاغه، نامه 62
34 - سوره یوسف، آیه 87
35 - نهج البلاغه، نامه 47
36 - سوره الرعد، آیه 17
37 - بحار الانوار، ج98، ص 347
38 - صحیفه سجادیه، دعای پنجم
39 - صحیفه سجادیه، دعای پنجم
40 - سوره فتح، آیه ی 2
41 - سوره آل عمران، آیه 155
42 - سوره آل عمران، آیه ی 103
43 - سوره فتح، آیه ی 29
44 - سوره نسا، آیه 76
45 - سوره آل عمران، آیه 139
46 - سوره محمد، آیه 35
47 - نهج البلاغه، نامه 62
48 - سوره آل عمران، آیه ی 118
49 - سوره حجر، آیه ی 9
50 - سوره حج، آیه 40
51 - سوره عنکبوت، آیه 69
52 - سوره نسا، آیه 104
53 - سوره نسا، آیه 104
54 - سوره اسرا، آیه 20
55. سوره احزاب، آیه 22.
56. سوره احزاب، آیه 12.
57. همان.
58. سوره نسا، آیه 76.
59. سوره نسا، آیه 76.
60. سوره احزاب، آیه 22.
61. سوره آل عمران، آیه 173.
62. همان.
63. سوره آل عمران، آیه 174.
64. سوره آل عمران، آبه 173.
65. همان.
66. همان.
67. سوره فتح، آیه 4.
68. همان.
69. منظور لباس روحانیت است.
70 - منظور دشمن است.
71. سوره بقره، آیه 160.
72. سوره نسا، آیه 141.
73. سوره منافقین آیه، 8.
74. سوره نسا، آیه 75.
75. سوره انعام، آیه 57.
76. نهج البلاغه، نامه 53.
77. همان
78. همان
79. همان
80. همان
81. سوره توبه، آیه ی 107.
82. سوره بروج، آیه ی 8.
83. سوره فتح، آیه 10.
84. سوره شوری ، آیه 15.
85. سوره نسا، آیه 76.
86. سوره آل عمران، آیه 173.
87. نهج البلاغه، نامه 45.
88. سوره انعام، آیه 121