فهرست کتاب


دشمن شناسی(شناخت دشمن و روش های مقابله با آن)

از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی)

پایان رویارویی ما با دشمنان چه وقت خواهد بود؟

پایان این رویارویی و مقابله چه خواهد بود؟ این مهم است. همه ی دستگاههای تبلیغاتی غرب و بخصوص آمریکا -دستگاههای هنری، دستگاههای مطبوعاتی، دستگاههای گوناگون تبلیغاتی، دستگاههای به ظاهر پژوهشی سیاسی یا علمی- تلاش میکنند اینجور وانمود کنند که پایان این راه برای ملت ایران بن بست است و آمریکا در راه خود پیش میرود! این، دروغ محض است؛ قضیه عکس است. پایان این راه، بن بست برای رژیم طاغوت و رژیم استکبارگر آمریکاست. دلیل واضحش این است که اگر قرار بود آنها بتوانند ملت ایران را شکست بدهند، آن روزی میتوانستند شکست بدهند که این ملت نه این همه جوان داشت، نه این پیشرفتها را داشت، نه این تجربه ها را داشت، نه در یک نبرد و کارزار عظیمی مثل دفاع مقدس پیروز شده بود، نه در عرصه های سیاسی گوناگون قدرت خودش را نشان داده بود؛ آن روز میتوانستند- اگر بنا بود بتوانند ملت ایران را شکست بدهند- و آن روز شکست میدادند؛ نه امروز که ملت ایران تجربه اش بیشتر است، دستش قویتر است، امکانات علمی اش به مراتب از آن گذشته پیشرفته تر است، تواناییهای نظامی اش چندین و چندین برابر آن روزهاست، زبان نافذش در بین ملتها بیشتر از گذشته است و جوانهای بیشتری از آن روز دارد. آن روز ملت ایران در بین جمعیت چهل میلیونی و چهل و پنج میلیونی و بتدریج پنجاه میلیونی اش جوانها در اقلیت بودند، امروز در جمعیت هفتاد و چند میلیونی ملت ایران، جوانها در اکثریتند. آن روز آمریکا در دنیا آبرویش خیلی بیشتر از امروز بود. امروز آمریکا در دنیا بی آبروست.( بیانات در دیدار جمعی از دانش آموزان و دانشجویان در آستانه ی سالروز13آبان 8/8/1387)

پاورقی

1 - سوره انبیاء، آیهی 67
2 - سوره نساء آیه27
3 - سوره آل عمران، آیۀ 118
4 - سورهی توبه، آیهی 73
5 - سوره حدید، آیۀ 20
6 - حدیث از امام حسین (ع)، منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغه (خویی)، ج 21، ص 221.
7 - مستدرک الوسائل، ج2، 105
8 - کافی، ج1، ص27
9 - نهج البلاغه، خطبه 50
10 - سوره ی بقره ، آیه ی 120
11 - سوره ی بقره ، آیه ی 120
12 - سوره ی انفال، آیه ی 36
13 - سوره ی بقره، آیه ی 9
14 - سوره ی آل عمران آیه ی 103
15 - سوره ی آل عمران، آیه ی 103
16 - سوره ی آل عمران، آیه ی 103
17 - تفسیر علی بن ابراهیم قمی، ج2، ص310
18 - سوره ی فتح، آیه ی 1
19 - بحارالانوار، ج21، ص 263
20 - امالی شیخ صدوق، ص 466
21 - سوره ی مائده، آیه 52
22 - سوره ابراهیم، آیه 24
23. سوره انعام، آیه 121.
24. موسیقی که در زمان شوروی سابق خوانده میشد.
25. سوره آل عمران، آیه 103.
26 - کفایۀ الاثر، ص89
27 - سوره مائده، آیه 99
28 - سوره انعام، آیه 112
29 - نهج البلاغه، خطبه 6
30 - سوره انعام، آیه 112
31 - سوره انفال، آیه 63
32 - نهج البلاغه، نامه 62
33 - نهج البلاغه، نامه 62
34 - سوره یوسف، آیه 87
35 - نهج البلاغه، نامه 47
36 - سوره الرعد، آیه 17
37 - بحار الانوار، ج98، ص 347
38 - صحیفه سجادیه، دعای پنجم
39 - صحیفه سجادیه، دعای پنجم
40 - سوره فتح، آیه ی 2
41 - سوره آل عمران، آیه 155
42 - سوره آل عمران، آیه ی 103
43 - سوره فتح، آیه ی 29
44 - سوره نسا، آیه 76
45 - سوره آل عمران، آیه 139
46 - سوره محمد، آیه 35
47 - نهج البلاغه، نامه 62
48 - سوره آل عمران، آیه ی 118
49 - سوره حجر، آیه ی 9
50 - سوره حج، آیه 40
51 - سوره عنکبوت، آیه 69
52 - سوره نسا، آیه 104
53 - سوره نسا، آیه 104
54 - سوره اسرا، آیه 20
55. سوره احزاب، آیه 22.
56. سوره احزاب، آیه 12.
57. همان.
58. سوره نسا، آیه 76.
59. سوره نسا، آیه 76.
60. سوره احزاب، آیه 22.
61. سوره آل عمران، آیه 173.
62. همان.
63. سوره آل عمران، آیه 174.
64. سوره آل عمران، آبه 173.
65. همان.
66. همان.
67. سوره فتح، آیه 4.
68. همان.
69. منظور لباس روحانیت است.
70 - منظور دشمن است.
71. سوره بقره، آیه 160.
72. سوره نسا، آیه 141.
73. سوره منافقین آیه، 8.
74. سوره نسا، آیه 75.
75. سوره انعام، آیه 57.
76. نهج البلاغه، نامه 53.
77. همان
78. همان
79. همان
80. همان
81. سوره توبه، آیه ی 107.
82. سوره بروج، آیه ی 8.
83. سوره فتح، آیه 10.
84. سوره شوری ، آیه 15.
85. سوره نسا، آیه 76.
86. سوره آل عمران، آیه 173.
87. نهج البلاغه، نامه 45.
88. سوره انعام، آیه 121