فهرست کتاب


دشمن شناسی(شناخت دشمن و روش های مقابله با آن)

از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی)

سرمایه گذاری دشمن روی جوانان

من بعنوان فردی که جریانها را میشناسد و از جریانهای جهانی و پشت پرده و توطئه های دشمن آگاه است و از اول انقلاب با آنها سروکار داشته است، میگویم که جوانان عزیز! دشمن روی شما سرمایه گذاریهای زیادی میکند؛ حواستان جمع باشد. عده ای را به بی تفاوتی میکشاند و عده ای را دلسرد و مأیوس میکند. یأس، بزرگترین آفت جوان است. جوانها بدانند که متأسفانه یأس به روح جوان زودتر راه پیدا میکند؛ همچنان که امید اینگونه است. در مقابل یأسی که دشمن میخواهد به جوانها تلقین و تزریق کند، خودتان را مصونیت بدهید.(بیانات در دیدار با گروه کثیری از دانشجویان و دانش آموزان، به مناسبت سیزدهم آبان ماه (روز ملی مبارز با استکبار) 10/8/1368)
***
نقطه ای که دشمن روی آن سرمایه گذاری میکند، جوانان است. در ایران اسلامی، جوانان ما در کوره ی انقلاب، افرادی پارسا بار آمدند. پارسایی جوانان ما بی نظیر یا لااقل کم نظیر است. بنده که نظیری برای آن سراغ ندارم! جوان بری از آلودگیهای مختلف و پاک از شهوات، وارد میدان های خطر میشود؛ همه چیز را رها میکند، آسایش و راحتی را کنار میگذارد؛ به فکر حرکتی الهی است و احساس میکند بار مسئولیت بر دوش اوست. دشمن با چنین جوانی به شدت مخالف است. به همین سبب کوشش میکند تا جوانان ما پارسا نمانند. امروز باندها و دستهایی را میشناسیم که به شکل یک گروهک، میخواهند جوانان را فاسد کنند. البته ما با چنان باندها و دستهایی برخورد میکنیم و با آنها که نسل جوان را تهدید میکنند، شدیدأ مبارزه خواهیم کرد.(بیانات در دیدار مهمانان خارجی دهه ی فجر و قشرهای مختلف مردم در روز نیمه ی شعبان 18/11/1371)

تأثیرات تبلیغات و عدم دفاع صحیح از حقایق روی جوان

نسل جوان در حال تباه شدن تدریجی به وسیله ی دشمن است؛ ما باید نگذاریم. ما باید نسل جوانی را حفظ کنیم که اگر جنگ بود، دفاع کند؛ اگر حادثه ای در داخل بود، حضور پیدا کند؛ آنجا که نوبت علم و تربیت علمی و تحقیقی است، درس بخواند و خودسازی کند؛ آنجایی که صحبت آینده است، خود را آماده کند. روی این نسل جوان که مایه ی تکیه و امید است، دارد بتدریج با شکلها و شیوه های گوناگون، کار و تلاش میشود؛ این تلاش هم عمدتأ فرهنگی است. البته محافلی برای اینکه جوانان را ببرند و آلوده به فساد بکنند، وجود دارد، که جنبه ی غیر فرهنگی و جنبه ی عملی دارد؛ لیكن آنچه که بیش از همه خطرناک است، ذهن و فکر و روحیه ی جوان است؛ این را باید دریافت. بیشترین چیزی که روی ذهن جوان اثر میکند، دو عامل است: یکی تبلیغات گوناگون دشمن است؛ تبلیغاتی که جوان را نسبت به حقایق مقدس اسلامی و حقایقی که در انقلاب بعنوان مسلمات و پایه ها و ستونهای اصلی اعتقاد شناخته شده، سست و بی تفاوت کند. و عامل دوم، عدم تبیین و دفاع صحیح از این حقایق و اصول است. من گمان میکنم که تأثیر عامل دوم، کمتر از عامل اول نباشد؛ چون در نظام جمهوری اسلامی، به طور صریح و علنی، علیه اسلام و اصول اسلامی و مبانی اسلامی و معارف اسلامی، کمتر تبلیغ میشود و میدان برای تبلیغ وسیع باز نیست؛ بنابراین تبلیغ دشمن فقط سطح معینی را میپوشاند؛ در حالی که عامل دوم، دیگر حد و اندازه ای ندارد.(بیانات در آغاز هفتمین گردهمایی ائمه ی جمعه ی سراسر کشور 25/6/1370)

برنامه های همه جانبهی دشمن در ضایع کردن نسل جوان

در کشورهای اسلامی، برای ضایع کردن نسل جوان برنامه همه جانبه ای شروع شد. میدانید که دوران استعمار یعنی دست اندازی کشورهای غربی به کشورهای آسیایی و آفریقایی- نزدیک به دویست سال قبل شروع شد. آنها میدانستند که این وضع ادامه پیدا نمیکند، و اگر جوانان رشد کنند، با فرهنگ بشوند، با اراده باشند، نمیگذارند آب خوش از گلوی بیگانگان و چپاولگران پایین برود؛ لذا برای فاسد کردن نسل جوان برنامه ریزی کردند. هر حرکتی که منجر به این بشود که نسل جوان احساس کند باید از صحنه ی مقاومت کناره بگیرد، این حرکت، با واسطه یا بی واسطه، مربوط به آمریکا و نظام استکباری است؛ این یک معیار کلی است. هر کاری که در کشورهای دیگر کردند، اینجا هم میخواهند بکنند: سرگرم کردن جوانان به مسائل جنسی، سرگرم کردن جوانان به مسائل شخصی، آلوده کردن جوانان به مواد مخدر و مسكر، منحرف کردن ذهن جوانان از آرمانهای انقلابی و اهداف اصلی، متوجه کردن آنها به اهداف کوچک و جزیی و صنفی و امثال اینها، متزلزل کردن ایمان نسل جوان به اسلام، متزلزل کردن ایمان نسل جوان به اصول انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و حتی به امام، و نیز هر چیزی که در راه این مبارزه ی عظیم به کار گرفته میشود و وجودش لازم است، آن را در چشم نسل جوان، بی رنگ و بی اثر و بی فایده و مهمل جلوه دادن. اگر شما جایی چیزی در این مضمونها دیدید، در کتابی خواندید، در رمان ترجمه شده یا نوشته شده ای مطالعه کردید، در مقاله ی ترجمه شده ای یا در شعر و یا در فلسفه بافی ای مشاهده کردید، حتی در تظاهرات به اصطلاح جسورانه و پرخشمی چیزی از این قبیل دیدید، آن را متهم کنید؛ بدانید که تصادفی نیست؛ بدانید که آمریکا از شما میترسد؛ بدانید که بزرگترین پستهای استکبار عالمی، از حضور شما در صحنه، احساس ناامنی میکند. امروز در بعضی از کشورهای به اصطلاح اسلامی ، چند میلیون جوان دستشان را در جیبشان میکنند و سوت میزنند و بی اعتنا به حوادث عظیم عالم، در خیابان راه میروند و قدم میزنند! امروز چند میلیون جوان، سرگرم مسائل حقیر در زندگی شخصی اند و نمیدانند که دشمن انسانیت و دشمن آنها و دشمن شرف ملتها، با ملتها چه میکند. چنین جوانانی در دنیا هستند. استکبار با خودش میگوید که چرا ما این جوانان را هم به خیل آن جوانان ملحق نکنیم؟ دارند تلاش میکنند؛ باید در مقابل این حركتها بایستید. در درجه ی اول، باید دانشجویان و دانش آموزان، و بعد بقیه ی جوانان در هر قشری۔ کارگر، بازاری، روستایی، شهری۔ این تلاشها را خنثی کنند. چرا کسانی از گفتن ابا میکنند؟ یک عده بر اثر ضعف نفس از گفتن ابا میکنند، یک عده هم خیال میکنند که گفتن فایده ای ندارد؛ باید با دست جلو بروند! نه، زبان از دست خیلی مهمتر است. امر به معروف و نهی از منکر را اقامه کنید؛ نگذارید در جوامع جوان- چه در مدرسه ها، و چه در دانشگاهها- کار به فساد بکشد. این مراکز برای دشمن هدف است. بدانید که نسل جوان این جامعه و این ایران اسلامی زنده است؛ دشمن هم این را بداند. با بودن شما جوانان مؤمن، حجت بر ما تمام است.(بیانات در دیدار با گروه کثیری از دانشجویان و دانش آموزان، به مناسبت سیزدهم آبان ماه (روز ملی مبارزه با استکبار) 15/8/1370)