فهرست کتاب


آموزش فلسفه جلد دوم(مشکات)

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی

شناسه کتاب

آموزش فلسفه جلد دوم (مشکات)
مؤلف: آیت‌الله محمدتقى مصباح یزدى
ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)
چاپ: نگارش
نوبت و تاریخ چاپ: اول، زمستان 1390
شمارگان : 3000
قیمت: 7900 تومان
مركز پخش : قم، خیابان شهدا، کوی ممتاز، پلاک 38.
تلفن و نمابر: 37742326-025
2-603-411-964-978 :شابک

مقدمه ناشر

﴿ صفحه 23 ﴾
كتابی كه در دست خوانندگان عزیز قرار می‌گیرد، دومین بخش از مجموعه درس‌های علمی و فلسفی استاد و متفكر گران‌قدر آقای محمد‌تقی مصباح یزدی تحت عنوان «آموزش فلسفه» است.
همان‌گونه كه در مقدمه جلد نخستین یادآور شدیم، برتری و ویژگی این مجموعه تحقیقی و علمی در میان آثار ارزشمند استاد، امری است كه در یك مقایسه ابتدایی كاملاً مشهود و محسوس می‌گردد. چه، دروس یادشده كه توسط جمعی از فضلای محترم درس استاد تقریر گردیده، با قلم شیوا و نگارش شخصی ایشان به سبكی بسیار جالب و متقن، تحریر و تكمیل گشته و دقت كافی در انتخاب مباحث و عناوین و واژه‌های كتاب به‌عمل آمده كه از هر نظر شایان توجه و قابل اتكا می‌باشد.
به‌دلیل اتقان و استحكام و نیز شیوایی سبك نگارش و تركیب و اسلوب بی‌سابقه كتاب و تناسب آن با محیط‌های آموزشی، این مجموعه می‌تواند در محیط‌های علمی و دانشگاهی مطرح باشد و به‌همین دلیل از سوی دانشگاهیان و جمعی از اساتید فلسفه و معارف اسلامی، طرح درسی نمودن كتاب عنوان گردید، كه استقبال چشمگیر از این اثر علمی مؤید این پیشنهاد است.
سی درس این مجموعه در جلد اول منتشر گردید و در جلد دوم چهل درس دیگر آن منتشر می‌گردد، كه سی درس مشتمل بر مباحث عامه فلسفی در ادامه مباحث پیشین است و ده درس در زمینه «الهیات بالمعنی‌الاخص» و شناخت خدا و
﴿ صفحه 24 ﴾
صفات ثبوتیه و سلبیه واجب‌الوجود كه در پاره‌ای موارد به دلایل نقلی قرآن نیز استناد شده است.
ضمن قدردانی از این اثر نفیس علمی و تشكر از مؤلف گران‌قدر آن، یادآور می‌شویم كه این سلسله‌درس‌ها در زمینه معارف اسلامی در بخش‌های بعدی نیز ادامه می‌یابد كه به عون اللّه‌ تعالی و با بذل مساعی مؤلف محترم، بتوانیم بقیه مباحث را در اختیار دانش‌پژوهان و شیفتگان علم و تحقیق قرار دهیم.
معاونت فرهنگی
﴿ صفحه 25 ﴾

بخش چهارم: علت و معلول

﴿ صفحه 26 ﴾
﴿ صفحه 27 ﴾