سیاست های کلان اقتصادی از کلام امام خمینی رحمه الله علیه

مرکز غدیر

1ـ اقتصاد و اسلام

1/1ـ الگوی اقتصادی و روش انبیا
ـ برای رسیدن به اهداف اسلامی بایستی الگوی ما «روش انبیا» باشد.ـ 30/4/58ـ ج 8ـ ص 19
2/1ـ مقصد نهایی و انسان سازی
ـ مقصد نهایی درست کردن انسان باشد.ـ 1/4/59ـ ج 121ـ ص 220
3/1ـ اسلام و مسائل مادی و معنوی
ـ تمام مسائل مادی و معنوی با اسلام حل گردد.ـ 6/7/56ـ ج 1 ص 242ـ ج 2 ص 224
4/1ـ فعالیت های اقتصادی و هدایت
ـ فعالیت های اقتصادی مقدمه هدایت و رشد انسان ها شود.ـ 16/3/58ـ ج 7 ص 62ـ 11/8/58ـ ج 10 ص 117
5/1ـ مهار مادیت
ـ هدف مهار کردن مادیت باشد.ـ 2/2/58ـ ج 6 ص 59
6/1ـ کنترل غرائز
ـ تنوع طلبی انسان ها و آمال شهوانی کنترل گردد.ـ 16/4/58ـ ج 8 ص 62 و 63
7/1ـ اشاعه مادیت
ـ از اشاعه مادیت پرهیز شود.ـ 12/8/58 ج 10 ص 124ـ 24/12/60ـ ج 16 ص80ـ 22/3/58ـ ج 7 ص88ـ 29/2/59ـ ج 12 ص 101
8/1ـ استفاده از امکانات و ملاک اسلام
ـ نباید در توزیع یا بهره برداری امکانات کشور عده ای را بر دیگران تفوق داد.ـ 5/10/59ـ ج 13 ص 226
9/1ـ روابط اقتصادی و سلطه کفار
ـ روابط اقتصادی نباید منجر به سلطه کفار بر مسلمین شود.ـ 21/11/60ـ ج 16 ص 37ـ 30/11/57ـ ج 5 ص 251ـ 21/9/58ـ ج 10 ص 274
10/1ـ روابط اقتصادی و حمایت از ضعفا
ـ روابط اقتصادی به گونه ای تنظیم شود که مورد حمایت ضعفا باشد.ـ 20/9/57ـ ج 4 ص 59ـ 28/4/59ـ ج 2 ص 251ـ 21/9/58ـ ج 10 ص 274
11/1ـ اسلام و تامین دنیا
ـ بر اساس اسلام به مسائل مردم رسیدگی شود.ـ 14/11/57ـ ج 5 ص 20
12/1ـ اسلام و قطع چپاولگری
ـ با تحقق اسلام دست چپاولگران را قطع کنید.ـ 17/7/58ـ ج 9 ص 20
13/1ـ اسلام و مشکلات اقتصادی
ـ مشکلات اقتصادی از راه اسلامی حل شود.ـ 14/8/59ـ ج 13 ص159ـ 18/5/59ـ ج 12 ص 281
14/1ـ اسلام و محتوای اقتصاد
ـ کوشش شود محتوای اقتصاد، اسلامی.ـ 20/3/59ـ ج 12 ص 167
15/1ـ به سمت حذف ربا از نظام بانکی حرکت شود.ـ 22/1/58ـ ج 5 ص 280ـ 3/8/58ـ ج 10 ص 69ـ 18/10/60ـ ج 17 ص 147
16/1ـ روش اسلامی ایجاد حرکت اقتصادی
ـ برای حرکت های محوری اقتصادی از روش های اسلامی حرکت آفرین (از جمله قرض الحسنه) استفاده شود.ـ 20/3/59ـ ج 12 ص 172
17/1ـ عدم انحصار عامل حرکت به مادیت
ـ باید توجه شود که عامل حرکت منحصر به عامل مادی نبوده و عامل معنوی هم می تواند عامل توسعه قدرت و حرکت اقتصادی شود.ـ 30/3/61ـ ج 16 ص 209
18/1ـ نیاز مادی و معنوی
ـ نیاز معنوی مردم بیش از مادی امداد شود.ـ 24/9/58ـ ج 10 ص 284
19/1ـ شکوفایی معنویات
ـ معنویات مردم را شکوفا کرده و آنها را از تحت سلطه بیرون آورید.ـ ج 18 ص 32

2ـ عدالت

1/2ـ حکومت عدل اسلامی
ـ به سمت حکومت عدل اسلامی بروید.ـ 16/10/58ـ ج 11 ص 213ـ ج 5ـ ص 29
2/2ـ حکومت عدل و استمرار نهضت
ـ تا برپائی حکومت عدل انسانی اسلامی نهضت حفظ شود.ـ 19/11/57ـ ج 5 ص 58
3/2ـ عدالت و جمهوری اسلامی
ـ باید توجه داشت که عدالت در سایه جمهوری اسلامی بر پا می شود.ـ 21/1/58ـ ج 5 ص 279
4/2ـ اسلام و بی عدالتی
ـ براساس اسلام بی عدالتی از بین برده شود.ـ 23/2/57ـ ج 2 ص 59
5/2ـ عدالت و سلطه جویی
ـ نباید عدالت و نظم را برای سلطه جویی بخواهیم.ـ 25/9/58ـ ج 11 ص 4

3ـ اقتصاد و انقلاب

1/3ـ اهداف انقلاب و مسائل اقتصادی
ـ تلاش در اداره مسائل اقتصادی نباید ما را از مسیر اهداف عظیم انقلاب که ایجاد حکومت جهانی اسلام است منصرف کند.ـ 2/1/68ـ ج 21 ص 108
3/2ـ برنامه های اقتصادی و شکست انقلاب
ـ برنامه های اقتصادی نباید منجر به شکست انقلاب شود.ـ 3/9/58ـ ج 10 ص 225
4/2ـ ساختار ها و کرامت انسانی
ـ ساختارهایی (از جمله ساختار های اقتصادی) بر محور «کرامت انسانی» ایجاد نمایید.ـ (کتاب حکومت جهانی ص 5)
3/4ـ اقتصاد طاغوتی و اقتصاد اسلامی
ـ اقتصاد طاغوتی به اقتصاد اسلامی تبدیل شود.ـ 19/1/58 ج 5 ص 272ـ 13/11/57ـ ج 5 ص17
4/4ـ برنامه و احکام اسلام
ـ برنامه ها بر اساس احکام اسلام ارایه شود.ـ 15/6/57ـ ج 2 ص 99ـ 13/11/57ـ ج 5 ص 17
5/4ـ روح اقتصاد اسلامی
ـ روح اقتصاد اسلامی حمایت از محرومین باشد.ـ (فریاد برائت)ـ 6/5/66ـ ج 2 ص 129ـ 13/11/57ـ ج 5 ص 17
6/4ـ مبارزه با فرهنگ اقتصادی غرب
ـ با فرهنگ ظالمانه و منحط اقتصادی شرق و غرب مبارزه شود.ـ ( فریاد برائت)ـ 6/5/66ـ ج 20 ص 128
7/4ـ سیاست های اقتصاد سرمایه داری در جامعه
ـ سیاست های اقتصاد سرمایه داری و اشتراکی از جامعه محو گردد.ـ (فریاد برائت)ـ 6/5/66ـ ج 20 ص 128
8/4ـ زراندوزان و محرومین
ـ اجازه داده نشود ( با سیاست های حساب شده و پیچیده) زراندوزان داخلی و غارتگران بین المللی دست رنج محرومین را به یغما برند.ـ (فریاد برائت)ـ 6/5/66ـ ج 20 ص 113
9/4ـ شریان های حیاتی اقتصاد و استعمارگران
ـ شریان های حیات اقتصادی نباید به اقتصاد استعمارگران پیوند بخورد.ـ 19/10/67ـ ج 21 ص 66
10/4ـ بن بست روش های اقتصادی غرب و ابتذال
ـ از روش های اقتصادی غرب که منجر به ابتذال و بن بست می شود استفاده نشود.ـ 19/10/67ـ ج 21 ص 66
11/4ـ اقتصاد و بردگی جدید
ـ اجازه داده نشود بردگی جدید اقتصاد غربی یا شرقی دامنگیر کشور شود.ـ (فریاد برائت)ـ 6/5/66ـ ج 20 ص 128
12/4ـ اقتصاد و زندگی روزمره
ـ نباید زندگی روزمره به اقتصاد ابرقدرتها پیوند بخورد.ـ (فریاد برائت)ـ 6/5/66ـ ج 20 ص 128
13/4ـ اقتصاد و حق تصمیم گیری در روابط جهانی
ـ روابط اقتصادی به گونه ای تنظیم شود که حق تصمیم گیری در (مسایل سیاسی و فرهنگی و ) روابط اقتصادیمان با جهان در خودمان سلب شود.ـ (فریاد برائت)ـ 6/5/66ـ ج 20 ص128
14/4ـ بت پرستی مدرن و روابط اقتصادی
ـ اشکال بت پرستی مدرن شناخته و از نفوذ آنها در روابط اقتصادی جلوگیری شود.ـ (فریاد برائت)ـ 6/5/66ـ ج 20 ص 112
15/4ـ کارگران و ابزار توسعه
ـ کارگران نباید ابزار توسعه منافع عده ای خاص باشند .ـ11/2/61ـ ج 16 ص 142
16/4ـ ساختار اقتصادی و اساس قرار دادن کارگران و کشاورزان
ـ اساس اقتصاد کشور بر وجود کارگران و کشاورزان استوار گردد.ـ 5/4/58ـ ج 7 ص 209
17/4ـ رفاه عمومی، وضع عامه و حفظ ارزشها
ـ برنامه ریزی در جهت رفاه باید متناسب با وضع عامه مردم و همراه با حفظ ارزشها باشد.ـ 11/7/67ـ ج 21 ص 38
18/4ـ سرمایه دار های بزرگ
ـ دولت نباید زمینه پدیدآمدن سرمایه دار های بزرگ را به وجود آورد.ـ 12/1/58ـ ج 5 ص 338
19/4ـ اقتصاد و سرمایه داران
ـ اجازه داده نشود سرمایه داران زالو صفت نبض اقتصاد کشور را به دست گیرند.ـ 3/12/67ـ ج 21 ص 90
20/4ـ محدودیت مالکیت و سرمایه داری
ـ سرمایه داری و مالکیت محدود گردد (متناسب با جهتگیری حمایت از محرومین و حفظ ارزشها و وابسته نشدن و مصرفی نشدن و حذف انحصارات).ـ وصیت نامهـ ج 21 ص 200
21/4ـ ساختارهای اقتصادی و خمس در آمد کشور
ـ ساختار های اقتصادی به گونه ای تنظیم شود که خمس در آمد مملکت جذب و صرف اداره کشور شود.ـ 31/3/58ـ ج 7 ص 171
22/4ـ ساختار اقتصادی و جایگاه کارگران
ـ جایگاه کارگران در ساختار اقتصادی باید بالا باشد.ـ 11/2/61ـ ج 16 ص 39
23/4ـ ساختار اقتصادی و حضور مردمی در بخش کشاورزی و صنایع کوچک
ـ ساختار اقتصادی به گونه ای تنظیم شود که (اکثریت) مردم در بخش کشاورزی و صنایع کوچک فعال باشند.ـ 17/7/61 ج 7 ص 50ـ 17/7/61ـ ج 17 ص 50
24/4ـ ساختارهای اقتصادی و نظارت روحانیون
ـ بر برنامه های اقتصادی روحانیون نظارت کنند.ـ 17/7/61ـ ج 17 ص51