سیاست های کلان فرهنگی از کلام امام خمینی رحمه الله علیه

مرکز غدیر

1ـ اسلام

1/1ـ اسلام
ـ تمام تلاش ها در جهت اسلام باشد ـ ج 7 ص 143
2/1ـ اهداف و مکتب
ـ تمام مقاصد مکتبی باشد ـ ج 7 ص 273
3/1ـ ملت و امانت اسلام
ـ همه ملت در حفظ امانت اسلام باید مسئولیت داشته باشد ـ ج 13 ص 219
4/1ـ اسلام ناب محمدی (ص)
1ـ تمام تلاش ها در جهت استواری پایه های اسلام ناب محمدی (ص) باشد ـ ج 21 ص 59 ـ ج 2 ص 112
2ـ اسلامی که با جهانخواران مبارزه می کند محور قرار گیرد ـ ج 21 ص 59 ـ ج 2 ص 112
3ـ اسلامی که پرچمداران آن محرومین اند اصل باشد ـ ج 21 ص 59 ـ ج 2 ص 112
4ـ اسلامی که با سرمایه داران و پول پرستان مخالف است قرار گیرد ـ ج 21 ص 59 ـ ج 2 ص 112
5ـ اسلامی که طرد کننده مقدس نمایان است پایه نظام باشد ـ ج 21 ص 59 ـ ج 2 ص 112
5/1ـ اسلام آمریکایی
1ـ اسلام آمریکایی طرد گردد ـ ج 20 ص 194
2ـ اسلامی که طرفدار سرمایه داران و مستکبرین است طرد شود ـ ج 20 ص 194
3ـ اسلامی که مرفهین بی درد و راحت طلبان طرفدار آنند باید طرد گردد ـ ج 20 ص 194
4ـ اسلام آمریکایی به مردم معرفی شود ـ ج 20 ص 194
6/1ـ اسلام و روحانیت
ـ اسلامی که حافظ آن روحانیت است باید محور باشد ـ ج 1 ص 229 ـ ج 20 ص 176 ـ ج 20 ص 194 ـ کتاب ولایت فقیه ص 4
7/1ـ اسلام و التقاط
1ـ از افکار التقاطی جلوگیری شود ـ ج 12 ص 23
2ـ افکار التقاطی محور قرار نگیرد ـ ج 12 ص 23
8/1ـ اسلام و آزادی
ـ آزادی جدای از اسلام نفی گردد ـ ج 7 ص 20
9/1ـ اسلام و هجوم ملی گرایی
ـ جلو هجوم ملی گراها به اسلام گرفته شود ـ ج 19 ص 204 ـ ج 19 ص 59 ـ ج 12 ص 231 ـ ج 12 ص 274 ـ ج 12 ص 280 ج 20 ص 21 ـ ج 15 ص 278 ج 17 ص 11 ـ ج 18 ص 256 ـ ج 20 ص 243
10/1ـ اسلام و ملی گرایی
ـ بر اساس اسلام با ملی گرایی مخالفت گردد ـ ج 18 ص 256
11/1ـ ملی گرایی و تفرقه
ـ با ملی گرایی که موجب تفرقه می شود مخالفت شود ـ ج 15 ص 278 ـ ج 15 ص 278
12/1ـ اهداف الهی
ـ مقاصد الهی به جای مقاصد باطل جایگزین گردد ـ ج 16 ص 86
13/1ـ معیارهای الهی
ـ معیارها را الهی نمایید ـ ج 13 ص 132
14/1ـ اسلام و جمهوری اسلامی
ـ محتوای جمهوری اسلامی، اسلامی گردد ـ ج 9 ص 261
15/1ـ دین و سیاست
ـ جلو جدایی سیاست از دین گرفته شود ـ ج 2 ص 27
16/1ـ مسئولین و دفاع از اسلام
ـ مسئولین بایستی با دفاع از اسلام در مقابل تجاوزهای نظامی، سیاسی و فرهنگی جهانخواران ایستادگی کنند ـ ج 21 ص 107
17/1ـ اسلام و تفاهم با کفر
ـ با توجه به موضوع دعوا یعنی اسلام نباید با کفار تفاهم کنیم ـ ج 13 ص 136
18/1ـ اسلام و روحانیت
ـ با طرح اسلامی که مخالف روحانیت است مخالف گردد ـ ج 15 ص 199 29/7/60
19/1ـ تقویت معارف اسلامی مردم
ـ معارف اسلامی مردم را تقویت نمایید ـ ج 20 ص 102
20/1ـ اسلام و زبان عربی
ـ لغت عربی از فارسی حذف نگردد ـ ج 10 ص 281
21/1ـ اهمیت مجالس عزاداری
ـ به نقش عزاداری در حرکت مردم توجه شود ـ ج 13 ص 153
22/1ـ عزاداری و سازماندهی مردم
ـ از نقش عزاداری در سازماندهی مردم استفاده گردد ـ ج 16 ص 207
23/1ـ عزاداری و حفظ اسلام
ـ به نقش عزاداری در حفظ مکتب اسلام توجه گردد ـ ج 8 ص 69

2ـ فرهنگ

1/2ـ اهمیت فرهنگ
ـ به اهمیت فرهنگ در سعادت یا گمراهی مردم توجه شود ـ ج 1 ص 173
2/2ـ فرهنگ و اساس ملت
ـ اساس ملت و ملیت بر اساس فرهنگ شکل گیرد ـ ج 6 ص 140
3/2ـ فرهنگ وزیر ساخت ملت
ـ زیر ساخت ملت بر اساس فرهنگ باشد ـ ج 17 ص 112 ـ ج 15 ص 160
4/2ـ اولویت اصلاح فرهنگ
ـ اصلاح فرهنگ بر سایر اصلاحات مقدم شود ـ ج 10 ص 55
5/2ـ تحول فرهنگی همه جانبه
ـ برای رسیدن به پیروزی نهایی باید تحول فرهنگی همه جانبه انجام دهیم ـ ج 10 ص 133
6/2ـ اصلاح فرهنگ از دبستان تا دانشگاه
ـ اصلاح فرهنگ از دبستان تا دانشگاه جدی گرفته شود ـ ج 6 ص 252
7/2ـ انحراف فرهنگی
1ـ جلو انحراف فرهنگی گرفته شود ـ ج 17 ص 203
2ـ پیرامون روش مقابله با انحراف فرهنگی تحقیق شود ـ ج 17 ص 203
8/2ـ استقلال و استقلال فکری
1ـ برای رسیدن به استقلال باید استقلال فکری را تامین کنیم ـ ج 15 ص 160 ـ ج 10 ص 76
2ـ فرهنگ جامعه نباید از فرهنگ استعمار اخذ شود ـ ج 15 ص 160 ـ ج 10 ص 76
9/2ـ تحول فکری و تحول علمی
ـ برای تحول فکری (وابستگی فکری) لازم است تحول فرهنگی و علمی بنیادی صورت گیرد ـ ج 9 ص 187
10/2ـ فرهنگ استعماری و فرهنگ استقلالی
ـ به تبدیل فرهنگ استعماری به فرهنگ استقلالی اهمیت دهید ـ ج 5 ص 200 ـ ج 10 ص 278 ـ ج 7 ص 67 ـ ج 10 ص 276 ـ ج 9 ص 255 ـ ج 11 ص 183 ـ ج 2 ص 138 ـ ج 9 ص 158
11/2ـ انقلاب فرهنگی
ـ در زمینه انقلاب فرهنگی حرکت موثر صورت گیرد ـ ج 12 ص 177 23/3/59
12/2ـ ضرورت انقلاب فرهنگی
ـ فرهنگ جدید بر مبنای اسلام پی ریزی شود در پی ریزی فرهنگ اسلامی فشار ابرقدرتها را باید تحمل کرد ـ ج 21 ص 108
13/2ـ کنار گذاردن فرهنگ غربی
ـ برای انقلاب فرهنگی و جایگزین کردن فرهنگ اسلامی به جای فرهنگ غربی در تمام زمینه ها تلاش طولانی مدت صورت پذیرد ـ ج 19 ص 80
14/2ـ رشد استعدادها
ـ برای رشد استعدادها فرهنگ استعماری زدوده شود ـ ج 2 ص 127
15/2ـ استقلال و غربزدگی
ـ برای رسیدن به استقلال از غربزدگی دوری شود ـ ج 9 ص 59 ـ ج 11 ص 186
16/2ـ غربزدگی
ـ غربزدگان بی محتوا را به خود آورید ـ ج 7 ص 55
17/2ـ روشنفکران و غربزدگی
ـ از وابستگی فکری روشنفکران به غرب جلوگیری شود ـ ج 10 ص 208 ـ ج 10 ص 280
18/2ـ استقلال و خودکفایی
ـ در همه چیز باید خودکفا شویم (در فرهنگ هم باید خودکفا باشیم) ـ ج 10 ص 105
19/2ـ استقلال و خودباوری
ـ به هویت و توان خود برای رسیدن به استقلال توجه شود ـ ج 10 ص 280
20/2ـ فرهنگ استعماری و فرهنگ اسلامی
ـ فرهنگ اسلامی به جای فرهنگ استعماری جایگزین گردد ـ ج 1 ص 161
21/2ـ فرهنگ استعماری و فرهنگ اسلامی
ـ از سلطه فرهنگی اجانب جلوگیری شود و فرهنگ اسلامی نشر یابد ـ ج 6 ص 218
22/2ـ رابطه استعمار فرهنگی و دانشگاه
ـ بررسی شود چگونه از طریق دانشگاه به فرهنگ ملتها حمله می شود ـ ج 19 ص 203 ـ ج 15 ص 160
23/2ـ فرهنگ طاغوتی و فرهنگ اسلامی
ـ فرهنگ طاغوتی به فرهنگ اسلامی تبدیل شود ـ ج 5 ص 272
24/2ـ فرهنگ و دشمنان
ـ از نابودی فرهنگ اسلامی توسط دشمنان جلوگیری گردد ـ ج 7 ص 161
25/2ـ فرهنگ اسلامی و جلوگیری از آسیب ها
ـ برای جلوگیری از آسیب پذیری به تحقق فرهنگ اسلامی اهمیت دهیم ـ ج 12 ص 157 ـ ج 9 ص 174 ـ ج 10 ص 71
26/2ـ تضعیف فرهنگ اسلامی و تامین مقاصد استعمار
ـ از تضعیف فرهنگ اسلامی که موجب تامین مقاصد استعمار می شود جلوگیری نمایید ـ ج 2 ص 196
27/2ـ فرهنگ و انسان سازی
ـ به نقش انسان سازی در فرهنگ توجه شود ـ ج 1 ص 97
28/2ـ قدرت فرهنگی
ـ به قدرت فرهنگی خود توجه کنیم ـ ج 10 ص 84
29/2ـ فرار مغزها
ـ نباید مغزهایی که علاقه به دین و کشور ندارند را به کشور برگردانیم ـ ج 16 ص 63

3ـ اخلاق

1/3ـ تهذیب نفس
ـ به انسان سازی و تهذیب نفس توجه گردد ـ ج 7 ص 15
2/3ـ انقلاب روحی
ـ انقلاب روحی حفظ شود ـ ج 7 ص 40
3/3ـ معنویات
ـ به تحصیل معنویات توجه شود ـ ج 7 ص 17
4/3ـ رشد انسان و امور مادی
ـ به امور مادی به عنوان زمینه سازی رشد و هدایت انسانها توجه شود ـ ج 7 ص 162
5/3ـ اخلاق و امور سیاسی
ـ پرورش اخلاقی همراه با امور سیاسی باشد ـ ج 13 ص 23 ـ کتاب ولایت فقیه 119