فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

لطیفه

همّت بلند!

روزى از دانش آموزى پرسیدند: براى چه درس مى خوانى؟
پاسخ داد: مى خواهم دكتر شوم.
دوباره از او پرسیدند: براى چه مى خواهى دكتر شوى؟
پاسخ داد: مى خواهم آنقدر پول در بیاورم كه وانتى بخرم و با آن كار كنم!

میلادیه چهارده معصوم (ع)