فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

نكات

ایمان به قیامت، موجب وسعت دید و بلندى همّت مى گردد.
عبادت، نیاز به همّت، جدّیت، عشق و آمادگى دارد.
دلبستگى به دنیا و مادیّات، مانع جدا شدن انسان از زمین و خاك و رسیدن به كمال و افلاك مى شود.
دنیاطلب، كوتاه همّت است.
دیندارى، تصمیم و همّت و عشق مى طلبد.
براى رسیدن به هدف، علاوه بر طرح و تقاضا و بودجه، همّت و مشاركت مردمى نیز لازم است.
در پیمودن مراحل تكامل، بلند همّت باشید و به حد اقل رشد اكتفاء نكنید.
در دعا به حد اقل اكتفاء نكنید، بلند همّت باشید.
سعى و همّت خود را بكار بریم، ولى نتیجه را از خداوند بخواهیم.
شروع كارهاى بزرگ با كمى همّت است كه اگر نباشد هیچ كار بزرگى شروع نخواهد شد.
انسان ضعیف كم همت است براى كارهاى بزرگ همت بزرگ نیاز است.

لطیفه

همّت بلند!

روزى از دانش آموزى پرسیدند: براى چه درس مى خوانى؟
پاسخ داد: مى خواهم دكتر شوم.
دوباره از او پرسیدند: براى چه مى خواهى دكتر شوى؟
پاسخ داد: مى خواهم آنقدر پول در بیاورم كه وانتى بخرم و با آن كار كنم!