فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

ارزش انسان باهمّت

«عن علىّ(علیه السلام) : قدر الرّجل على قدر همّته؛(2837) على(علیه السلام) مى فرمود: ارزش هر انسانى به مقدار همّت او است، (یعنى قیمت شخصیّت افراد بشر را باید در مقدار اعتماد به نفس و درجه علوّ همّت آنان جستجو كرد، این فضیلت روانى در هر انسانى بیشتر باشد ارزش انسانى او قطعاً بیشتر خواهد بود).»

فضیلت انسان باهمّت

«قال علىّ(علیه السلام) : الشّرف بالهمم العالیة لا بالرّمم البالیة؛(2838) على(علیه السلام) مى فرمود: شرف و فضیلت آدمى به همّتهاى بلند و اراده هاى نیرومند است نه به استخوانهاى پوسیده و اجساد متلاشى شده در گذشتگان.»

همّت با مردانگى

«امام حسن(علیه السلام) : لامُرُوَّةَ لِمَن لا هِمَّةَ لَهُ؛(2839) بى همّت را مردانگى نباشد.»