فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

تقلید از برخى فقها

«فی حدیث عن ابی محمد العسكری(علیه السلام) : فأمّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا على هواه، مطیعا لأمر مولاه، فللعوام أن یقلّدوه، و ذلك لا یكون الّا بعض فقهاء الشّیعة لا كلّهم؛(2801) در حدیثى از امام حسن عسكرى(علیه السلام) نقل شده كه فرمود: از میان فقیهان، هر كه خویشتن دار و نگهبان دینش باشد و با هواى خود مخالفت نماید و فرمان مولایش را اطاعت كند، عموم مردم باید از او تقلید كنند. این دسته، برخى از فقهاى شیعه هستند نه همه آنان.»

حكومت براى كیست

«عن سلیمان بن خالد، عن ابی عبد اللَّه(علیه السلام) قال: اتّقوا الحكومة فإنّ الحكومة هی للإمام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبیّ (كنبیّ) أو وصیّ نبیّ؛(2802) از سلیمان بن خالد، از امام صادق(علیه السلام) نقل شده كه فرمود: از حكومت بپرهیزید، چرا كه حكومت اختصاص به رهبرى از قبیل پیامبر یا وصىّ پیامبر دارد كه به داورى آگاه مى باشد و در میان مسلمانان به عدالت رفتار مى كند.»

داورى ولى فقیه

«عن عمر بن حنظلة قال: سألت ابا عبداللَّه(علیه السلام) عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعة فی دین او میراث فتحاكما الى السّلطان و الى القضاة أ یحلّ ذلك؟ قال: من تحاكم إلیهم فی حقّ او باطل فإنّما تحاكم الى الطّاغوت و ما یحكم له فإنّما یأخذ سحتا و إن كان حقّا ثابتا له، لأنّه اخذه بحكم الطّاغوت و ما امر اللَّه ان یكفر به قال اللَّه تعالى: یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَكْفُرُوا بِهِ قلت: فكیف یصنعان؟ قال: ینظران من كان منكم ممّن قد روى حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فلیرضوا به حكما فانّی قد جعلته علیكم حاكما؛(2803) عمر بن حنظله مى گوید: از امام صادق(علیه السلام) درباره دو نفر از شیعیان كه میان آنان در مورد وام یا میراثى نزاع در گرفته و قضاوت را نزد حاكم ستمگر برده و از داوران وى حكم خواسته اند، سؤال كردم، آیا چنین كارى رواست؟ فرمود: هر كس در مورد حقّ یا باطلى قضاوت را نزد آنان ببرد، یقیناً داورى را نزد طاغوت برده است و چیزى را كه حاكم به نفع وى داورى مى كند هر چند حقّ مسلّم او باشد، اگر بگیرد حرام است، زیرا آن را به حكم طاغوت گرفته و خدا فرمان داده است كه مردم به طاغوت كفر ورزند. فرموده است: «مى خواهند داورى را نزد طاغوت ببرند در حالى كه دستور یافته اند كه به آن كفر ورزند» سؤال كردم: پس چه كنند؟ فرمود: ببینند از میان شما هر كس حدیث ما را روایت نموده و در حلال و حرام ما نظر كرده و احكام ما را شناخته است باید به داورى او راضى شوند، زیرا من او را حاكم شما قرار داده ام.»