فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

كلاس زبان و شنا

آمریكاییه داشته تو رودخونه غرق میشده، هى داد میزده: help، help me. یك نفر از اونجا رد میشده میگه: احمق جان اگه جاى كلاس زبان، كلاس شنا رفته بودى الان غرق نمى شدى!

ولى فقیه

آیات