فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

داستانها

ورزش، دلیل عدم خستگى

حاج آقا رحیمیان درباره علاقه شدید رهبر به خانواده هاى شهدا مى گوید: در ماه مبارك رمضان، قبل از غروب آفتاب، آقا با خانواده هاى شهدا دیدار داشتند. این ملاقات بیش از دو ساعت طول كشید. در تمام این مدت، مقام معظم رهبرى روى پا ایستاده بودند.
با اینكه برنامه هاى روزانه، آقا را خسته كرده بود و روزه ماه مبارك، آن هم نزدیك غروب، معمولاً ضعف در بدن ایجاد مى كند، محبت آقا به خانواده هاى شهدا كم نمى شد و ایشان، ایستاده به درددل آنان گوش مى دادند. این نوع برخورد، نشان از علاقه بسیار شدید آقا به خانواده هاى شهداست. همه، افطار را مهمان آقا بودند. من در كنار سفره، به معظم له گفتم: شما كه این طورى مى ایستید و به درددل ها گوش مى دهید، خسته نمى شوید؟ آقا فرمودند: «نه! من چون ورزش مى كنم، خسته نمى شوم.»(2786)

شعر

ز زود خفتن و از دیر خاستن هرگز
نه مرد یابد مُلْك و نه بر ملوك ظَفَر
«عنصرى»
ز نیرو بوَد مرد را راستى
ز سستى كژى آید و كاستى
«فردوسى»
كند كاهلى مرد را دل نَژَند(2787)
درِ دانش و روزى آرد به بند
«اسدى»
هر كه او بذرِ كاهلى كارد
كاهلى كافریش بار آرد
«سنایى»