فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

دعا براى سلامتى جسم

«اللّهم اعطنى السعة فى الرزق ... و الصحة فى الجسم و القوه فى البدن؛(2782) خداوندا! وسعت در روزى ... و سلامتى در جسم و قوّت و توانایى در بدن را به من ارزانى فرما!»

حقوق بدن

«و ان لبدنك علیك حقّا؛(2783) بى شك بدن تو بر تو حقوقى دارد (كه باید آنها را ادا كنى و به آن رسیدگى نمایى).»

نكوهش ضعف در مؤمن

«المؤمن القوى خیر و احب من المؤمن الضعیف؛(2784) مؤمنى كه قوى و نیرومند باشد، در نظر من از مؤمنى كه ضعیف باشد، بهتر و دوست داشتنى تر است.»