فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

به كارگیرى نیرو براى خدا

«قوّ على خدمتك جوارحى؛(2780) اعضا و جوارحم را براى خدمت به خودت قوى گردان.»
× حسود سالم نیست
«العجب لغفلة الحساد عن سلامة الاجساد؛(2781) از این كه حسودان در فكر سلامتى خویش نیستند، سخت در شگفتیم.»

دعا براى سلامتى جسم

«اللّهم اعطنى السعة فى الرزق ... و الصحة فى الجسم و القوه فى البدن؛(2782) خداوندا! وسعت در روزى ... و سلامتى در جسم و قوّت و توانایى در بدن را به من ارزانى فرما!»

حقوق بدن

«و ان لبدنك علیك حقّا؛(2783) بى شك بدن تو بر تو حقوقى دارد (كه باید آنها را ادا كنى و به آن رسیدگى نمایى).»