فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

بى توجّهى تنبل به حقّ دیگران

«الامام الصادق(علیه السلام) : إیّاك و الضّجر و الكسل، إنّهما مفتاح كلّ سوء؛ إنّه من كسل لم یؤدّ حقّا، و من ضجر لم یصبر على حقّ؛(2778) امام صادق(علیه السلام) : از تنگ حوصلگى و تن آسایى بپرهیز، كه این دو كلید هر بدى است، زیرا آن كه تنبل و تن آسان باشد هیچ حقّى را ادا نمى كند، و آن كه بى حوصله باشد هیچ حقّى را برنمى تابد.»

منع مشورت با آدم تنبل

«الامام علی(علیه السلام) : لا تتّكل فی أمورك على كسلان؛(2779) امام على(علیه السلام) : در كارهاى خود بر آدم تنبل تكیه مكن.»

به كارگیرى نیرو براى خدا

«قوّ على خدمتك جوارحى؛(2780) اعضا و جوارحم را براى خدمت به خودت قوى گردان.»
× حسود سالم نیست
«العجب لغفلة الحساد عن سلامة الاجساد؛(2781) از این كه حسودان در فكر سلامتى خویش نیستند، سخت در شگفتیم.»