فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

سپاه عقل

«الامام الصادق(علیه السلام) من حدیث جنود العقل و الجهل النّشاط و ضدّه الكسل؛(2776) امام صادق(علیه السلام) : (از جمله سپاهیان عقل و نیروهاى خرد) نشاط است و پركارى كه ضدّ آن تنبلى است.»

مؤمن پرنشاط

«الامام علی(علیه السلام) : یا همّام! المؤمن ... بعید كسله، دائم نشاطه، قریب أمله، حیّ قلبه؛(2777) امام على(علیه السلام) : اى همّام! مؤمن از تنبلى به دور است، و فعّال و پرنشاط است؛ كم آرزو است و زنده دل.»

بى توجّهى تنبل به حقّ دیگران

«الامام الصادق(علیه السلام) : إیّاك و الضّجر و الكسل، إنّهما مفتاح كلّ سوء؛ إنّه من كسل لم یؤدّ حقّا، و من ضجر لم یصبر على حقّ؛(2778) امام صادق(علیه السلام) : از تنگ حوصلگى و تن آسایى بپرهیز، كه این دو كلید هر بدى است، زیرا آن كه تنبل و تن آسان باشد هیچ حقّى را ادا نمى كند، و آن كه بى حوصله باشد هیچ حقّى را برنمى تابد.»