فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

عذاب خیانتكار

«عن علیّ(علیه السلام) : إیّاك و الخیانة فإنّها شرّ معصیة و إنّ الخائن لمعذّب بالنّار على خیانته؛(2751) از على(علیه السلام) نقل شده است: از خیانت بپرهیز، زیرا خیانت بدترین گناه است و خیانتكار بخاطر خیانتش در آتش عذاب خواهد شد.»

خیانت آشكار

«عن علیّ(علیه السلام) : اذا ظهرت الخیانات ارتفعت البركات؛(2752) از على(علیه السلام) نقل شده است: هر گاه خیانتها آشكار شوند بركتها از بین مى روند.»

خشم خدا در خیانت به امانت

«نهى رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله) عن الخیانة و قال: من خان أمانة فی الدّنیا و لم یردّها إلى أهلها ثمّ أدركه الموت مات على غیر ملّتی و یلقى اللَّه و هو علیه غضبان؛(2753) پیامبر خدا(صلى الله علیه و آله) از خیانت نهى كرد و فرمود: هر كس در دنیا به امانتى خیانت كند و آن را به صاحبش بازنگرداند، سپس مرگش فرا رسد به دین من نمرده است و در حالى خدا را ملاقات مى كند كه خدا بر او خشم گرفته است.»