فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

لطیفه

محتاج به دیگران

به یه نفر مى گن برا چى گدایى مى كنى؟ میگه برا اینكه یه لقمه نون بدست بیارم محتاج كسى نباشم!

نیرنگ و خدعه