فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

شعر

اى صاحب كرامت، شكرانه سلامت
روزى تفقّدى كن، درویشِ بینوا را
«حافظ»
آنچه شیران را كند روبَه مزاج
احتیاج است، احتیاج است، احتیاج
«مولوى»
چهار چیز كه اصل فراغت است و منال
نیرزد آن به چهار دگر در آخر حال
گنه به شرط ملامت، عمل به خجلت عزل
بقا به تلخى مرگ و طمع به ذُلّ سؤال
«اثیر الدین»
نگهبانىِ مُلك و دولت، بلاست
گدا، پادشاه است و نامش گداست
«سعدى»
دست نیاز چون دراز كنى پیش
كسان، پل بسته اى كه بگذرى از آبروى خویش
هر كه نان از عمل خویش خورَد
منّت حاتم طایى نبَرَد

نكات

نیاز به هدایت الهى، حتّى پس از ایمان و اعتصام هم باقى است و یك لحظه از هدایت او بى نیاز نیستیم.
انسان در زندگى به دیگران نیازمند است.
به نیازمندان توجّه كنیم چرا كه ممكن است ما هم روزى نیازمند دیگران شویم.
دین به نیازهاى جسمى و روحى انسان توجه دارد.
عزّت مؤمن در بى نیازى از مردم است.
نیاز و احتیاج سرمنشأ بسیارى از تلاشها و اختراعات بشرى بوده است.
طبق بیان نورانى قرآن كریم انسان وقتى احساس بى نیازى كند طغیان مى كند «ان الانسان لیطغى ان راه استغنى».
انسان حق ندارد با مسائل غیر شرعى نیازهاى طبیعى خود را برطرف كند. مثلاً نمى تواند براى رفع نیازهاى مادّى حقوق دیگران را پایمال كند.
خداوند همانگونه كه نیازهایى در درون ما قرار داده است؛ در خارج نیز امكاناتى را براى رفع این نیاز مهیّا نموده است.
براى رفع نیازهاى خود به افراد تازه به دوران رسیده، غیر مومن، توقّعى مراجعه نكنیم.

لطیفه