فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

عزّت به بى نیازى است

«الإمام الصّادق(علیه السلام) : شرف المؤمن قیام اللّیل، و عزّه استغناؤه عن النّاس؛(2726) امام صادق(علیه السلام) : شرف مؤمن به قیام (براى نماز) در شب است، و عزّت او به بى نیازى از مردم.»

آزمندى یعنى فقر

«الإمام الصّادق(علیه السلام) : طلب الحوائج إلى النّاس استلاب للعزّ، و مذهبة للحیاء؛ و الیأس ممّا فی أیدی النّاس عزّ للمؤمن فی دینه. و الطّمع هو الفقر الحاضر؛(2727) امام صادق(علیه السلام) : نیازهاى خود را از مردم خواستن، سبب از دست رفتن عزّت و نابود گشتن شرم و حیاست؛ و نومیدى از آنچه در دست مردمان است، مایه عزّت مؤمن در دین او است. و آزمندى یعنى همان فقر (و نیازمند بودن به دیگران).»

افزایش نیازمندى به هنگام سالخوردگى

«الإمام السّجّاد(علیه السلام) : اللهمّ صلّ على محمّد و آله! و اجعل أوسع رزقك علیّ إذا كبرت، و أقوى قوّتك فیّ إذا نصبت؛(2728) امام سجّاد(علیه السلام) : خدایا بر محمّد و آل محمّد درود فرست، و گسترده ترین روزى خویش را بر من در ایّام سالخوردگى مقرّر فرما، و بیشترین نیروى خودت را در ایّام درماندگى بهره من ساز.»