فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

لطیفه

صبر بر بقره یا فیل!

شخصى به نماز جماعت حاضر شد و امام جماعت سوره بقره را مى خواند. آن شخص خسته شد و نماز را فُرادا خواند و پى كار خود رفت. روز بعد به جماعت آمد و امام شروع كرد، سوره فیل را بخواند. نمازگزار گفت: پناه بر خدا! من كه نتوانستم بر سوره بقره صبر كنم، چطور به سوره فیل توانم ایستاد؟

لطیفه عربى

عربى صبح به مسجد درآمد كه نماز گذارد و مستعجل بود كه كار مهم و ضرورى اى داشت، پیش نماز بعد از سوره فاتحه، سوره نوح را شروع كرد. چون گفت: انا ارسلنا نوحا: یعنى ما كه خداوندیم فرستادیم نوح را، باقى آیه از یادش برفت و حصر شد و سكوت او طول كشید. عرب را طاقت نماند.
گفت: ایهاالقارى! اگر نوح نمى رود، دیگرى را بفرست و ما را رها كن.