فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

نظم صفوف جماعت

«قال رسول اللّه(صلى الله علیه و آله): أقیموا الصّفوف، و حاذوا بین المناكب، و سدّوا الخلل، و لینوا بأیدى إخوانكم، و لا تذروا فرجات للشّیطان؛ و من وصل صفّا وصله اللّه، و من قطع صفّا قطعه اللّه؛(2671) رسول خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: صفها را راست، بین شانه ها را برابر كنید و جاهاى خالى را ببندید و در برابر دستهاى برادرانتان نرم شوید و گشودگى هایى براى شیطان باقى مگذارید و هر آن كس كه صفى را پیوسته دارد، خداوند او را [به رحمت خویش ]پیوسته مى دارد. و كسى كه صفى را بگسلد، خداوند [رحمت خویش را ]از او مى گسلد.»

ثواب صف اول جماعت

«قال رسول اللّه(صلى الله علیه و آله): لو یعلم النّاس ما فى النّداء و الصّفّ الأوّل، ثمّ لم یجدوا إلّا أن یستهموا علیه لاستهموا؛(2672) رسول خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: اگر مردم مى دانستند كه اذان و صف اوّل نماز جماعت چه [پاداشى ]دارد و سپس راهى جز آنكه قرعه اندازند، نمى یافتند، قرعه مى انداختند.»

دورى دشمنان از جماعت

«قال رسول اللّه(صلى الله علیه و آله): ما من ثلاثة فى قریة و لا بدو لا تقام فیهم الصّلاة إلّا و قد اسْتَحْوَذَ عَلَیْهِمُ الشَّیْطانُ. فعلیكم بالجماعة، فإنّما یأكل الذّئب من الغنم القاصیة؛(2673) رسول خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: هیچ سه نفرى در روستا یا دشت نیستند كه نماز جماعت در میان آنان برگزار نمى شود، مگر آنكه شیطان بر آنان چیره مى شود، بر شما باد حضور در جماعت، زیرا كه گرگ فقط گوسفند دور مانده از گله را مى خورد.»