فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

ارزش كسى كه جماعت مى خواند

«قال الصادق(علیه السلام) : من صلّى خمس صلوات فی الیوم و اللّیلة فی جماعة فظنّوا به خیرا و أجیزوا شهادته؛(2663) امام صادق(علیه السلام) فرمود: هر كس در یك شبانه روز نمازهاى پنجگانه خود را به جماعت بگزارد، گمان نیكو به او ببرید و گواهیش را بپذیرید.»

رواشدن حاجت در نماز جماعت

«قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): أنّ اللَّه عزّ و جلّ یستحیی من عبده إذا صلّى فی جماعة ثمّ سأله حاجة أن ینصرف حتّى یقضیها؛(2664) رسول خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: خداوند شرم دارد از اینكه بنده اش نماز جماعت بخواند و از او حاجتى بخواهد سپس بدون روا شدن حاجتش باز گردد.»

نكوهش روى گرداندن از نماز جماعت

«و فی الصحیح عن الصادق(علیه السلام) قال: قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): لا صلاة لمن لا یصلّی فی المسجد مع المسلمین إلّا من علّة و قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): لا غیبة إلّا لمن صلّى فی بیته و رغب عن جماعتنا و من رغب عن جماعة المسلمین وجب على المسلمین غیبته و سقطت بینهم عدالته؛(2665) در روایت صحیح از امام صادق(علیه السلام) نقل شده كه پیامبر خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: هر كه با مسلمانان در مسجد نماز نگزارد، نمازش كامل نیست مگر آنكه عذرى داشته باشد. و فرمود: غیبت هیچ كس جز كسى كه در خانه اش نماز گزارده و از جماعت ما دورى گزیده است روا نیست. هر كه از جماعت مسلمانان روى بگرداند، غیبتش بر مسلمانان واجب است و در میان آنان از عدالت ساقط مى شود.»