فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

نكات

«الصَّلاةُ مِعْراجُ المُؤْمِن(2643)؛ نماز، معراج و نردبان ترقّى مؤمن است.» همچنین در روایت داریم: «لَو یَعْلَمُ المُصَلى ما یَغْشاهُ مِن جَلالِ اللَّه، مَا انْفَتَلَ مِن صَلاتِه(2644)؛ اگر نمازگزار مى دانست كه از جلال الهى چه اندازه او را فرامى گیرد، هرگز از نماز روى برنمى گرداند.» برجستگان و بزرگان... عملاً اعتنا به نماز را به دیگران بیاموزند و در همه جا حركت به سمت نماز و شتافتن به نماز محسوس باشد.(2645) از حدیثِ «كُلُّ شى ءٍ مِن عَمَلِك تَبَعٌ لِصَلاتِك(2646)؛ تمامِ اعمالِ تو، در قبول یا ردّ تابع نمازت است.» معلوم مى شود كه نماز از همه اعمال عبادى، بالاتر است. از حدیث: «لَم یُنادَ بِشَىْ ءٍ كَما نُودِىَ بِالوِلایَةِ(2647)؛ به هیچ چیز به اندازه شما ولایت فرا خوانده نشده است.» استفاده مى شود كه ولایت از بینِ عبادات خمسه(2648) از همه بالاتر است.(2649) در اسلام از نماز هیچ فرضیه اى بالاتر نیست. چطور نماز را اینقدر سستى مى كنید در آن؟(2650) شما پرونده هایى كه در دادگسترى ها هست بروید ببینید، از نمازخوانها ببینید پرونده ها هست آنجا؟ از بى نمازها پرونده هست هر چه پرونده پیدا كنید پرونده بى نمازهاست.(2651) نماز، ذكر خداست و آنكه با ذكر خدا همراه شد، منش و روش نیز خداگونه خواهد شد و آنكه از یاد خدا روى برتافت زندگى سختى را بر جان خرید و به فساد كشیده شد. امام خمینى رحمه الله فرمود: «نماز خوب، فحشا و منكر را از یك امتى بیرون مى كند. اینهایى كه در این مراكز فساد كشانده شده اند، اینها این بى نمازها هستند. نمازخوان ها در مساجد هستند و مهیّا هستند براى خدمت.»(2652) ناسپاسى بزرگى است كه كسى در محیط اسلامى بسر برد و نماز را كه برترین وظیفه هر مسلمانى است بجا نیاورده. چنین كسى نزد خدا و نزد بندگان خدا روسیاه است و در حقّ خودش هم مقصّر است.(2653)

لطیفه

حجةالاسلام قرائتى:

تا دیر وقت در جایى مهمان بودم، موقع خوابیدن به صاحبخانه گفتم: موقع نماز صبح مرا بیدار كن. گفت: عجب شما كه نماینده امام هستى! گفتم: آقا! خودم نماینده امام هستم، ولى خوابم كه نماینده امام نیست!