فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

اثر سجده طولانى

على(علیه السلام) فرمود: اصحاب محمد(صلى الله علیه و آله) را دیده ام و یكى از شما را نبینم كه مانند ایشان باشد؛ زیرا آنان ژولیده مو و غبارآلود بودند و شب را بیدار به سجده و قیام مى گذراندند، گاهى پیشانى و گاهى گونه هاى خود را به خاك مى نهادند و از یاد بازگشت و مرگ و قیامت، مانند اخگر و آتش پاره سوزان مى ایستادند و مضطرب و نگران بودند؛ پیشانى هایشان بر اثر طول سجده مانند زانوهاى بز، پینه بسته بود. هرگاه ذكر خداوند سبحان به میان مى آمد، از ترس عذاب و كیفر، و امید به ثواب و پاداش، اشك از چشمانشان جارى مى گشت، به طورى كه گریبانشان تر مى شد و مى لرزیدند؛ مانند درخت كه در روز وزیدن تندباد مى لرزد.(2637)

زیباترین لباس و زیباترین سپاس

روایت نموده اند كه امام حسن مجتبى(علیه السلام) هنگام نماز زیباترین لباس هاى خود را مى پوشید. شخصى از آن حضرت پرسید: اى پسر رسول خدا! چرا زیباترین لباسهاى خود را در نماز مى پوشید؟ امام حسن(علیه السلام) در پاسخ فرمود: «خداوند زیباست و زیبایى را دوست دارد (2638) و در قرآن كریم مى فرماید: «خُذوا زینَتَكُم عندَ كُلِّ مسجدٍ(2639)؛ زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد با خود بردارید.»
از این رو دوست دارم زیباترین لباسهایم را هنگام نماز بر تن نمایم.»(2640)

اثر نیك نماز

نماز جماعت با پیامبر(صلى الله علیه و آله) برپا شده بود، یكى از مسلمانان مدینه نیز در نماز شركت مى كرد، اما او در عین حال كه نماز مى خواند، گناه نیز مى كرد. این مطلب را به پیامبر(صلى الله علیه و آله) خبر دادند. پیامبر(صلى الله علیه و آله) فرمود: «ان صلاته تنهاه یوما؛ قطعاً نماز او، سرانجام باعث مى شود كه روزى فرا رسد و او از كارهاى ناشایست دست بردارد.»(2641)