فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

مشرك بودن تارك الصلاة

«عن رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): لیس بین العبد و الشّرك إلّا ترك الصّلاة فإذا تركها فقد أشرك؛(2635) از رسول خدا(صلى الله علیه و آله) نقل شده است: میان بنده و شرك، چیزى جز ترك نماز فاصله نیست. هر گاه نماز را ترك كرد مشرك شده است.»

داستانها

رفع مشكل با نماز

ابن خلّكان در شرح حال شیخ الرّئیس ابوعلى سینا نقل كرده است كه: «هرگاه مسأله اى بر وى دشوار مى شد، وضو مى گرفت و به مسجد جامع مى رفت و نماز مى گزارد و خداى عزّ و جلّ را مى خواند كه آن را بر وى آسان گرداند و آن در بسته را به روى او بگشاید.»(2636)