فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

تنبلى در نماز

«قال علیّ(علیه السلام) : تكاسل المرء فی الصّلاة من ضعف الإیمان؛(2626) على(علیه السلام) فرمود: تنبلى آدمى در نماز نشانه سستى ایمان است.»

ركوع و سجده كامل

«قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): لا إیمان لمن لا أمانة له و لا دین لمن لا عهد له و لا صلاة لمن لا یتمّ ركوعها و سجودها؛(2627) پیامبر خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: كسى كه رعایت امانت نكند ایمان ندارد، و كسى كه در بند پیمان نباشد دین ندارد، و كسى كه ركوع و سجده نمازش را كامل انجام ندهد نماز نخوانده است.»

دزدى از نماز

«فی حدیث عن ابی عبد اللَّه علیه السلام قال: قال علیّ علیه السّلام إنّ أسرق النّاس من سرق صلواته؛(2628) در حدیثى از امام صادق(علیه السلام) نقل شده كه على(علیه السلام) فرمود: دزدترین دزدان كسى است كه از نمازهاى خود بدزدد.»