فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

عدم شفاعت ائمه

«عن أبی عبد اللَّه(علیه السلام) قال: قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): لیس منّی من استخفّ بالصّلاة لا یرد علیّ الحوض لا و اللَّه؛(2625) از امام صادق(علیه السلام) نقل شده كه رسول خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: كسى كه نماز خود را سبك بشمارد از من نیست و به خدا سوگند در كنار حوض بر من وارد نخواهد شد.»

تنبلى در نماز

«قال علیّ(علیه السلام) : تكاسل المرء فی الصّلاة من ضعف الإیمان؛(2626) على(علیه السلام) فرمود: تنبلى آدمى در نماز نشانه سستى ایمان است.»

ركوع و سجده كامل

«قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): لا إیمان لمن لا أمانة له و لا دین لمن لا عهد له و لا صلاة لمن لا یتمّ ركوعها و سجودها؛(2627) پیامبر خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: كسى كه رعایت امانت نكند ایمان ندارد، و كسى كه در بند پیمان نباشد دین ندارد، و كسى كه ركوع و سجده نمازش را كامل انجام ندهد نماز نخوانده است.»