فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

نكوهش سبك شمردن نماز

«عن هشام بن سالم عن ابی عبد اللَّه(علیه السلام) قال: إذا قام العبد فی الصّلاة فخفّف صلاته قال اللَّه تبارك و تعالى لملائكته: أما ترون إلى عبدی، كأنّه یرى أنّ قضاء حوائجه بید غیری، أما یعلم أنّ قضاء حوائجه بیدی؛(2622) از هشام بن سالم از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است: هر گاه بنده به نماز برخیزد و نماز خود را سبك بجاى آورد خداوند به فرشتگانش مى گوید: آیا بنده مرا نمى بینید؟ گویا فكر مى كند تأمین نیازمندیهایش به دست غیر من است! مگر نمى داند كه روا ساختن حاجاتش در اختیار من است؟!»

تباه ساختن نماز

«قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): لا تضیّعوا صلاتكم فإنّ من ضیّع صلاته حشر مع قارون و هامان، و كان حقّا على اللَّه أن یدخله النّار مع المنافقین فالویل لمن لم یحافظ على صلاته و أداء سنّة نبیّه؛(2623) پیامبر خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: نماز خود را تباه نكنید، زیرا كسى كه نمازش را تباه سازد با قارون و هامان محشور مى گردد و بر خدا ثابت است كه او را با منافقان وارد دوزخ كند. واى بر كسى كه بر نماز و اداى سنّت پیامبر خود مواظبت نكند.»

نماز باعث ترس شیطان

«عن السّكونی عن الصادق(علیه السلام) عن آبائه علیهم السلام قال: قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): لا یزال الشّیطان هائبا لابن آدم ذعرا منه ما صلّى الصّلوات الخمس لوقتهنّ فإذا ضیّعهنّ اجترأ علیه فادخله فی العظائم؛(2624) از سكونى از امام صادق(علیه السلام) از پدرانش نقل شده كه رسول خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: پیوسته شیطان از پسر آدم تا هنگامى كه نمازهاى پنجگانه را در وقت خود انجام دهد ترس و وحشت دارد، ولى آنگاه كه نمازها را تباه ساخت بر او جرأت پیدا مى كند و او را در گناهان بزرگ وارد مى سازد.»