فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

همجنس!

مردى در ایام خلافت معتصم، ادّعاى پیامبرى كرد. او را گرفته و نزد خلیفه آوردند. خلیفه پرسید: تو پیامبرى! مرد گفت: آرى. خلیفه گفت: به سوى چه كسى مبعوث شده اى؟ مرد گفت: به سوى تو. خلیفه گفت: من گواهى مى دهم كه تو آدم احمقى هستى. مرد گفت: درست است، چون به سوى هر قومى پیامبرى از جنس خودشان مبعوث مى شود.(2612)

نماز

آیات