فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

لطیفه

آهنگرى یا پیامبرى

شخصى نزد پادشاهى ادعا كرد كه من پیغمبرم، به من ایمان آورید. پادشاه گفت: معجزه تو چیست؟ گفت: آنچه خواهى. پادشاه میله آهنى ضخیمى به او داد و گفت: اگر راست مى گویى، این میله را با انگشتانت خم كن. گفت: من ادّعاى پیامبرى كردم نه ادعاى آهنگرى!

همجنس!

مردى در ایام خلافت معتصم، ادّعاى پیامبرى كرد. او را گرفته و نزد خلیفه آوردند. خلیفه پرسید: تو پیامبرى! مرد گفت: آرى. خلیفه گفت: به سوى چه كسى مبعوث شده اى؟ مرد گفت: به سوى تو. خلیفه گفت: من گواهى مى دهم كه تو آدم احمقى هستى. مرد گفت: درست است، چون به سوى هر قومى پیامبرى از جنس خودشان مبعوث مى شود.(2612)