فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

مناسبت تام

شخصى گفت: خداوند پسرى به من داده است. پرسیدند: اسمش را چه گذاشتى؟ گفت: عبدالصمد. گفتند: به چه مناسبت؟ جواب داد: چون در ماه ربیع الثانى متولد شده و مى دانید كه ربیع الثانى و عبدالصمد هر دو سین دارند!

نبوت

آیات