فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

اسم نامناسب

طرف شاكى میره ثبت احوال، میگه: آقا این اسم من خیلى ضایع است، باید حتماً عوضش كنم. كارمنده ازش مى پرسه: مگه اسمتون چیه؟ طرف میگه: اصغر بیچاره!
كارمنده میگه: آره خوب حق دارید، باید حتماً عوضش كنید. حالا چه اسمى مى خواهید بگذارید؟ طرف میگه: اكبر بیچاره!

مناسبت تام

شخصى گفت: خداوند پسرى به من داده است. پرسیدند: اسمش را چه گذاشتى؟ گفت: عبدالصمد. گفتند: به چه مناسبت؟ جواب داد: چون در ماه ربیع الثانى متولد شده و مى دانید كه ربیع الثانى و عبدالصمد هر دو سین دارند!

نبوت