فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

نام نیكو در قیامت

«عن الصادق(علیه السلام) : قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): استحسنوا أسماءكم، فإنّكم تدعون بها یوم القیامة؛(2570) از امام صادق(علیه السلام) نقل شده كه رسول خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: نام هاى خود را نیكو كنید، زیرا روز قیامت شما را به آن نامها مى خوانند.»

حقّ فرزند در نام نیكو

«قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): من حقّ الولد على والده ثلاثة یحسن اسمه و یعلّمه الكتابة و یزوّجه إذا بلغ؛(2571) پیامبر خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: حقّ فرزند بر پدر سه چیز است: نام نیكو بر او بگذارد، و نوشتن به او بیاموزد، و هر گاه بالغ شد براى او همسر بگیرد.»

داستانها