فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

تجربه، پشتیبان است

«قال علىّ(علیه السلام) : من لم یعتبر بغیره لم یستظهر لنفسه؛(2543) على(علیه السلام) فرموده است: كسى كه از تاریخ دگران پند نگیرد و تجربه نیاموزد، در برنامه زندگى خود پشتیبانى نگرفته است.»

ترساننده پنددهنده

«عن علىّ(علیه السلام) : الفكر مرآة صافیة و الاعتبار منذر ناصح و كفى ادبا لنفسك تجنّبك ما كرهته لغیرك؛(2544) على(علیه السلام) فرموده: فكر و تدبّر، آئینه پاكى است كه حقیقت را به آدمى نشان مى دهد، عبرت گرفتن از دگران، ترساننده اى است كه به انسان پند و اندرز مى گوید و براى ادب و تربیت همین بس است كه بپرهیزى از آنچه كه میل ندارى دگران مرتكب شوند.»

موفّقیّت پسندیده كدام است؟

«عنه(علیه السلام) : ما ظفر من ظفر بالاثم و الغالب بالشّر مغلوب؛(2545) نیز فرموده است: پیروزى نیافته آن كس كه با گناه و تجاوز پیروز شده است و كسى كه با شرّ و بدكارى قدرت بدست مى آورد و غلبه میكند در حقیقت مغلوب است.»