فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

بینایى با عبرت از دیگران

«عن علىّ(علیه السلام) : من اعتبر ابصر و من ابصر فهم و من فهم علم؛(2542) على(علیه السلام) فرموده است: هر كس از وقایع گذشتگان عبرت بگیرد بینا مى شود، كسى كه بصیرت و بینائى پیدا كرد مى فهمد، و آن كس كه فهمید عالِم مى شود.»

تجربه، پشتیبان است

«قال علىّ(علیه السلام) : من لم یعتبر بغیره لم یستظهر لنفسه؛(2543) على(علیه السلام) فرموده است: كسى كه از تاریخ دگران پند نگیرد و تجربه نیاموزد، در برنامه زندگى خود پشتیبانى نگرفته است.»

ترساننده پنددهنده

«عن علىّ(علیه السلام) : الفكر مرآة صافیة و الاعتبار منذر ناصح و كفى ادبا لنفسك تجنّبك ما كرهته لغیرك؛(2544) على(علیه السلام) فرموده: فكر و تدبّر، آئینه پاكى است كه حقیقت را به آدمى نشان مى دهد، عبرت گرفتن از دگران، ترساننده اى است كه به انسان پند و اندرز مى گوید و براى ادب و تربیت همین بس است كه بپرهیزى از آنچه كه میل ندارى دگران مرتكب شوند.»