فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

میانجیگرى همپاى جهاد

«قال رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله: أجر المصلح بین النّاس كأجر المجاهد عند الحرب؛(2517) رسول خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: پاداش كسى كه میان مردم را اصلاح دهد مانند پاداش كسى است كه به هنگام نبرد، جهاد كرده است.»

ثواب اصلاح بین زن و شوهر

«عن النبیّ(صلى الله علیه و آله) فی خطبة: و من مشى فی إصلاح بین امرأة و زوجها أعطاه اللَّه أجر ألف شهید قتلوا فی سبیل اللَّه حقّا و كان له بكلّ خطوة یخطوها و كلمة تكلّم بها فی ذلك عبادة سنة قیام لیلها و صیام نهارها ... الخبر؛(2518) در خطبه اى از پیامبر(صلى الله علیه و آله) نقل شده است: كسى كه براى اصلاح زن و شوهرى گام بردارد، خداوند پاداش هزار شهید -كه در راه خدا به حقّ كشته شده اند- به او عطا مى كند، و براى هر گامى كه در این راه برمى دارد و هر كلمه اى كه مى گوید، پاداش عبادت یك سال كه شبهاى آن به نماز ایستاده و روزهایش روزه گرفته باشد براى او خواهد بود.»

دروغى كه براى میانجیگرى باشد

«و قالت اسماء بنت یزید: إنّ رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله) قال: كلّ الكذب یكتب على ابن آدم إلّا رجل كذب بین رجلین یصلح بینهما؛(2519) اسماء دختر یزید مى گوید: رسول خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: همه دروغها براى پسر آدم نوشته مى شود مگر دروغى كه كسى آن را براى اصلاح میان دو نفر گفته باشد.»