فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

اجر به همراه میانجیگرى

«و اشفعوا توجروا؛(2515) میانجیگرى كنید تا اجر یابید، سفر كنید تا صحّت و غنیمت یابید.»

نكوهش طرف گیرى در میانجیگرى

«قال أبو عبد اللّه(علیه السلام) : ثلاثة هم أقرب الخلق إلى اللّه یوم القیامة حتّى یفرغ من الحساب: رجل لم تدعه قدرته فی حال غضبه إلى أن یحیف على من تحت یدیه، و رجل مشى بین اثنین فلم یمل مع أحدهما على الآخر بشعیرة، و رجل قال الحق فیما له و علیه؛(2516) سه كس در قیامت تا پایان حساب از همه به خدا نزدیكترند: مردى كه با وجود قدرت در هنگام غضب ستم به زیردستان نكند، كسى كه در میانجیگرى بین اشخاص به قدر جوى طرف گیرى نكند، و آن كه حق را بگوید چه زیان كند یا سود.»

میانجیگرى همپاى جهاد

«قال رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله: أجر المصلح بین النّاس كأجر المجاهد عند الحرب؛(2517) رسول خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: پاداش كسى كه میان مردم را اصلاح دهد مانند پاداش كسى است كه به هنگام نبرد، جهاد كرده است.»