فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

وقت طبل زدن

پسر: بابا میشه خواهش كنم یك طبل براى من بخرى؟
پدر: نه على جان، صداى طبل مزاحم همسایه مى شود.
پسر: بابا، بابا، قول مى دهم یك وقت طبل بزنم كه همسایه ها خوابیده باشند!

میانجیگرى

آیات