فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

غفلت از مسائل جدّى

امام راحل(رحمه الله) همچنین مى فرماید: از جمله چیزهایى كه مغز جوان ها را تخدیر مى كند موسیقى است كه انسان را از جدیّت بیرون مى برد؛ یك جوانى كه عادت كرده روزى چند ساعت را با موسیقى سروكار داشته باشد، از مسائل جدّى به كلّى غافل مى شود.(2497)

موسیقى در اتوبوس

زمان طاغوت در اتوبوس عازم سفرى بودم. شخصى مى خواست مرا عصبانى كند، گفت: آقاى راننده! حاجى آقا در ماشین تشریف دارند، موسیقى را روشن كنید!
راننده هم كوتاهى نكرد و موسیقى را روشن كرد. من ماندم كه چه كنم؟ پیاده شوم یا بنشینم؟ همین طور كه فكر مى كردم آن آقا گفت: حاج آقا چطوره؟ خوشت مى آید؟ گفتم: صحبت خوش آمدن و نیامدن نیست، غیر از این است كه خواننده اى مى خواند؟ گفت: نه. گفتم: من حیفم مى آید مغزم را در اختیار این خواننده بگذارم. اگر شما هم یك نوار خام داشته باشید، هر صدایى را روى آن ضبط نخواهید كرد.(2498)

شعر

طرب، آزرده كند چون كه ز حدّ در گذرَد
آب حیوان بكُشد نیز چو از سر گذرَد
«ایرج میرزا»
سعدیا! عُمرْ عزیز است، به غفلت مگذار. «سعدى»
غافل منشین، نه وقت بازى است. «نظامى»
یك لحظه غافل گشتم و صد سال راهم دور شد. (رفتم كه خار از پا كِشَم، مَحمِل ز چشمم دور شد...).
بساط سبزه لگد كوب شد
ز بس كه عارف و عامى به رقص بنشینند